Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjės 4-kryptės 13.4/15.5kW kasetės komplektas (vienfazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC140RN4DKG/EU-AC140RXADKG/EU
Kaina
3 381 € be PVM / 4 091 € su PVM

Bevėjės-4-kryptės-14.0kW-kasetės-koliažas-vienfazis-įrenginys

 • Bevė­jis reži­­mas. Kasetė gali vėsinti patalpą įprastu būdu arba bevėju režimu, stum­dama orą per tūks­ta­n­čius mikro skylių. Dėl šios prie­ža­s­ties niekada nejau­site šaltų oro gūsių.
 • Leng­vas vidi­nis blokas. Samsung pristato leng­viau­sią rinkoje kase­ti­nio tipo (4– kryptį) oro kondi­cio­nie­­rių. Dėka plono dizaino ir nedi­de­­lio svorio, įren­gi­nio monta­vi­­mas ir prie­žiūra yra daug leng­­vesni.
 • Gali­n­gas oro srau­tas. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­pos kampus.
 • Preve­n­cija nuo konde­n­sato nute­kė­jimo. Konde­n­sato siur­b­lyje inte­­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konde­n­sa­tui nute­kėti atgal į konde­n­sato suri­n­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konde­n­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konde­n­sato užsi­­s­to­­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preve­n­cija nuo lubų užter­š­tumo. Naujos kons­t­ru­k­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Auto­­ma­ti­nis persi­­ju­n­gi­­mas. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Nuima­mos ir plau­na­mos grote­­lės.
 • „Smart inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija. Dide­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­ros palai­kymą su mini­ma­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Wi-Fi valdymo funk­cija (su papil­domu priedu).
 • Yra inte­­gruo­tas drėg­mės juti­k­lis.
 • Oro joni­za­vi­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­rių ir kitų elek­t­­ros prie­taisų pata­l­­pose atsi­­randa neigia­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­ros­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­lių ir bakte­­rijų kiekis pata­l­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC140RN4DKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC140RXADKG/EU
Panelė
PC4NUFMAN
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/13.4/15.5
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/15.5/18.0
Nominali šaldymo galia, kW
13.4
Nominali šildymo galia, kW
15.5
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.9
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.6
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.16
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.30
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.80/4.62/6.45
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.70/4.90/7.36
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.70/20.0/28.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.50/21.30/32.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
32.0/27.0/22.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
110.00
Kompresoriaus modelis
UB5TN5450FJX
Kompresoriaus galia, kW
4.25
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.700
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
45/41/37
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
53/54
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
840x288x840
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1210x330
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
950x48x950
Vidinio bloko svoris, kg
20.0
Išorinio bloko svoris, kg
91.50
Panelės svoris, kg
6.30
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.90/1.96
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
620.0
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
328.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
3.50
Minimali šildymo galia, kW
3.50
Maksimali šaldymo galia, kW
15.50
Maksimali šildymo galia, kW
18.00

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/4-kryptes-bevejes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Bevėjės-4-kryptės-14.0kW-kasetės-koliažas-vienfazis-įrenginys
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas-13.4-15.5-kW-vienfazis
 • 14-KW-vienfazės-kasetės-brėžinys (1)
 • 14-KW-vienfazės-kasetės-brėžinys (2)
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinis-blokas-13.4-15.5-kW-vienfazis
 • Bevėjės-4-krypčių-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-13.40/15.50-kW-vienfazis-įrenginys
 • Bevėjės-4-krypčių-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-13.40/15.50-kW-vienfazis-įrenginys-2
 • Bevėjės-4-krypčių-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-13.40/15.50-kW-vienfazis-įrenginys-3
 • cafe_4way_close
 • lifestyle_cafe_cam1_open
 • office_4way_close

Video