Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung kanalinio tipo vidutinio slėgio 12.0/13.2kW oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC120RNMDKG/EU-AC120RXADKG/EU
Kaina
3 300 € be PVM / 3 993 € su PVM

12.0-13.2-kW-vidutinio-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas-vienfazis

Veiks­min­gas ir tylus. Išori­nis stati­nio slėgio valdy­mas deri­na­mas su orta­kio dizaino papras­tumu ir taip užtik­ri­na­mas veiks­min­gas ir tylus veiki­mas. Tai reiš­kia, kad ši pažangi oro kondi­cio­na­vimo sistema tinka ne tik labai įvai­rioms darbo, bet ir namų, ir rekre­aci­nėms aplin­koms. Šio įren­gi­nio išskir­ti­nio veikimo priva­lu­mais galima mėgau­tis tiek dirbant, tiek links­mi­nan­tis. Įren­gi­nys sklei­džia mini­malų garsą, todėl  galite jį naudoti net miegant.

Mažas ir leng­vas. Oro kondi­cio­nie­rių lengva ir patogu montuoti bei prižiū­rėti. Dėl jo išskir­ti­nai kompak­tiško dizaino tūris ir svoris yra 30 % mažesni, paly­ginti su įpras­tais oro kondi­cio­nie­riais. Todėl jį daug papras­čiau tvar­kyti ir montuoti net mažose erdvėse.

Auto­ma­tiš­kai daugiau komforto ir našumo. Oro kondi­cio­nie­riaus auto­ma­tinė ESP regu­lia­vimo funk­cija veiks­min­gai ir auto­ma­tiš­kai fiksuoja išorinį statinį slėgį (ESP), kad ir kokio ilgio būtų orta­kis. Tuomet grei­tai sure­gu­liuoja veikimą, kad būtų opti­ma­lus oro kiekis ir slėgis, ir iki mini­mumo suma­žina triukšmą, kad komfor­tas būtų maksi­ma­lus bet kokioje situ­aci­joje. Be to, ESP leng­vai sure­gu­liuo­site naudo­da­miesi nuoto­li­nio valdymo pultu.

Prieiga iš 3 pusių leng­vai tech­ni­nei prie­žiū­rai. Dauguma kana­li­nių oro kondi­cio­nie­rių montuo­jami įvai­riose vietose, todėl norint atlikti tech­ninę prie­žiūrą reikia naudoti skir­tin­gus priei­gos būdus. Šis oro kondi­cio­nie­rius supro­jek­tuo­tas taip, kad naudo­dami leng­vai nuimamą dangtį „Slide Fit“ jį pasiek­tu­mėte iš trijų skir­tingų pusių: viršaus, šono ir apačios. Dėl to kur kas leng­viau prižiū­rėti, kad ir kur jis būtų įreng­tas.

Opti­mi­zuo­tas komfor­tas. Oro kondi­cio­nie­rių lengva regu­liuoti, todėl naudo­da­miesi jo jaut­riu valdymu visada užtik­rin­site opti­malų veikimą. Leng­vai ir tiks­liai regu­liuo­kite veikimo galią, kad ji derėtų su akty­vumo lygiu. Ar mankš­tin­tu­mė­tės, ar skai­ty­tu­mėte knygą, dary­kite tai maksi­ma­liai pato­giai, tuo pačiu iki mini­mumo suma­žin­kite triukšmą ir taupy­kite ener­giją pasi­rinkę pačias efek­ty­viau­sias nuosta­tas.

Pasau­li­nio lygio ener­gi­jos varto­jimo efek­ty­vu­mas ir ekono­mija. Oro kondi­cio­nie­riaus pažan­gios tech­no­lo­gi­jos pasi­žymi išskir­ti­niu ener­gi­jos varto­jimo efek­ty­vumu tam, kad sutau­py­tu­mėte pinigų. Kondi­cio­nie­rius įver­tin­tas visuo­ti­niu aukš­čiau­sio lygio SEER (sezo­ni­nio ener­gi­jos varto­jimo efek­ty­vumo koefi­ci­entu). Dide­lis venti­lia­to­rius „Sirocco“ turi aero­di­na­mi­nes mentes, todėl gene­ruoja daugiau oro ir sklei­džia mažiau triukšmo. Kompak­tiš­kas šilu­mo­kai­tis „Flat Micro“ taip pat yra labai našus, o dėl naudo­jamo komp­re­so­riaus „Twin Rotary BLDC“ suma­žėja vibra­cija, todėl jis yra tyles­nis ir pati­ki­mes­nis.

Plati ir pati­kima aprėp­ties zona su stati­nio slėgio valdymu. MSP orta­kio dizai­nas prana­šes­nis tuo, kad suda­ro­mas dides­nis stati­nis slėgis nei naudo­jant daugelį kitų plonų orta­ki­nių įren­gi­nių. Jame yra gali­mybė pada­ryti daugiau įėjimų ir išėjimų, todėl naudo­to­jai turi lanks­tes­nes įren­gimo gali­my­bes. Dėl to jo aprėp­ties zonos yra plates­nės ir pati­ki­mes­nės.

Leng­vai pasie­kia­mas filt­ras. Kitaip nei įprasti filt­rai, kuriuos dažnai sunku pasiekti, oro kondi­cio­nie­riaus filt­ras „Easy Filter“ yra išorėje, viršuje. Todėl jį leng­vai išim­site, išva­ly­site ir įdėsite atgal. Nerei­kės nuimti dang­čio arba stip­riai traukti, kad išim­tu­mėte. Jo anti­bak­te­rinė danga filt­ruoja dulkes, kenks­min­gus į orą paki­lu­sius terša­lus ir aler­ge­nus.

EZ drena­ži­nis siurb­lys. Leng­vai montuo­ja­mas papil­do­mas EZ drena­ži­nis siurb­lys drenuo­jant nelei­džia grįžti vandens srau­tui ir išsi­veržti stovin­čiame vande­nyje esan­čioms kvapą suke­lian­čioms bakte­ri­joms bei mikro­bams.

Valdy­kite bet kada ir bet kur (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Naudo­dami prog­ramą išma­nia­jame tele­fone, su pasi­ren­ka­mąja funk­cija „Smart Wi-Fi“ nuoto­li­niu būdu valdy­kite oro kondi­cio­nie­riaus funk­ci­jas ir planuo­kite jo veikimą. Būdami bet kokioje vietoje ir naudo­dami belaidį tinklą kondi­cio­nie­rių akimirks­niu įjun­kite ir išjun­kite, pasi­rin­kite veikimo režimą ir tempe­ra­tūrą. Arba galite supla­nuoti, kada jis turi pasi­leisti ir sustoti, taip pat valdyti kitas funk­ci­jas.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC120RNMDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC120RXADKG/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.0/12.0/13.5
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
2.5/13.2/17.0
Nominali šaldymo galia, kW
12
Nominali šildymo galia, kW
13.2
Minimali šaldymo galia, kW
3
Minimali šildymo galia, kW
2.5
Maksimali šaldymo galia, kW
13.5
Maksimali šildymo galia, kW
17
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.90/4.50/5.30
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.70/3.86/5.60
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
5.0/19.7/24.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
4.0/17.1/26.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.70/1.82
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Šaldymo energijos klasė
A+
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.66
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.42
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
5.8
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
33.0/28.0/23.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
72
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
37/34/30
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
54/56
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/5.2/15.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/51.0/147.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1300x300x700
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x998x330
Vidinio bloko svoris, kg
38.5
Išorinio bloko svoris, kg
81
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
4.0mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
620
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
328
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB5TN5450FJX
Kompresoriaus galia, kW
4.25
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.700
Drenažas, Φ, mm
VP-25(OD32, ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/zemo-ir-vidutinio-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 12.0-13.2-kW-vidutinio-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas-vienfazis
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-oro-kondicionierius-12.0-13.2-kW
 • Vizualizacija
 • Kanalinis_laukiamajame
 • Kanalinis_vyninėje
 • BLUE5221
 • Valgomajame
 • Kanalinis-kondicionierius-pagrindinėje-erdvėje
 • Montavimas
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-kondicionierius
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-kondicionierius-2
 • Kanalinis-kondicionierius-kambaryje
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-oro-kondicionierius-12.0-13.2-kW-2
 • 12.0-13.2-kW-vidinio-bloko-brėžinys-vienfazis
 • 12.0-13.2-kW-vidinio-bloko-brėžinys-vienfazis-2
 • Vidutinio-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-12.0-13.2-kW-išorinis-blokas
 • AC120RXAD*G/EU-išorinis-vienfazis
 • AC120RXAD*G/EU-išorinis-vienfazis-2
 • AC120RXAD*G/EU-išorinis-vienfazis-3
 • AC120RXAD*G/EU-išorinis-vienfazis-4

Video