Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung kanalinio vidutinio slėgio 13.4/15.5kW oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC140MNMDKH/EU-AC140MXADKH/EU
Kaina
3 303 € be PVM / 3 997 € su PVM

Kanalinis-vidutinio-slėgio-13.4-15.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas-vienfazis

 • Naujau­sios tech­no­lo­gi­jos. Oro kondi­cio­nie­riuje yra naudo­ja­mos pažan­giau­sios tech­no­lo­gi­jos, kurios daro įren­gi­nius vienais našiau­sių rinkoje.
 • Efek­ty­ves­nis šaldy­mas ir šildy­mas. Samsung kana­li­niuose oro kondi­cio­nie­riuose naudo­jami ypač efek­ty­vūs „Sirocco“ venti­lia­to­riai.
 • Tylesni. Aero­di­na­miš­kes­nės venti­lia­to­riaus mente­lės užtik­rina tylesnį oro kondi­cio­nie­riaus veikimą.
 • Kompak­tiš­kas. Naujų Samsung kana­li­nių oro kondi­cio­nie­rių gaba­ri­tai suma­žinti 30 proc.
 • Leng­ves­nis. Svoris lygi­nant su 2013 m. mode­liais suma­žė­jęs 42 proc.
 • Paprasta tech­ninė prie­žiūra. Samsung kana­linį oro kondi­cio­nie­rių paprasta tech­niš­kai prižiū­rėti, nes įren­gi­nys turi 3 priei­gos taškus (viršuje, apačioje, šone).
 • Oro trau­kos kont­ro­lės sistema. Įdiegta pažan­giau­sia oro trau­kos kont­ro­lės sistema (ESP).
 • Oro slėgio mata­vi­mas. Kana­li­niai oro kondi­cio­nie­riai pasto­viai matuoja oro tūrį ir slėgį siste­moje.
 • Galios regu­lia­vi­mas. Įdiegta patogi galios regu­lia­vimo funk­cija preci­ziš­kai sure­gu­liuoja oro srau­tus patal­pose, leidžia suma­žinti siste­mos triukš­min­gumą ir padi­dinti ekono­miš­kumą.
 • Iki 8 patalpų vienu šilu­mos siurb­liu. Samsung zonų valdik­lis leidžia kondi­cio­nuoti net 8 patal­pas su vienu kana­li­niu šilu­mos siurb­liu.
 • „Away“ reži­mas. Taupoma elekt­ros ener­gija Jums nebū­nant namuose.
 • 7 dienų prog­ra­ma­vi­mas. Leidžia nusta­tyti oro kondi­cio­nie­riaus veikimą pagal Jūsų porei­kius ir dieno­tvarkę.
 • 3 pakopų tylu­sis reži­mas. Tyles­nis išori­nio bloko veiki­mas naktį.
 • „Smart Wi-Fi“ funk­cija (papil­do­mas prie­das). Valdy­kite oro kondi­cio­nie­rių savo išma­niuoju tele­fonu.
 • Tvir­tas korpu­sas.
 • Drenažo siurb­liu­kas apsau­go­tas nuo bakte­rijų ir grybe­lio (papil­do­mas prie­das).
 • „Virus Doctor“ (papil­do­mas prie­das). Naikina viru­sus ir bakte­ri­jas, aler­ge­nus, neut­ra­li­zuoja OH - radi­ka­lus.
 • Tankus filt­ras. Lengva valyti, paprasta prižiū­rėti.
 • Platus darbi­nių tempe­ra­tūrų diapa­zo­nas. Užtik­rin­tas įran­gos veiki­mas beveik visose klima­ti­nėse zonose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC140MNMDKH/EU
Išorinio bloko modelis
AC140MXADKH/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaltnešio tipas
R410A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/13.4/15.5
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/15.5/18.0
Nominali šaldymo galia, kW
13.4
Nominali šildymo galia, kW
15.5
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.01
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
3
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.41
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.4
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.80/4.45/6.44
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.70/20.00/28.00
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.50/19.50/32.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/5.2/15.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.00/51.0/147.0
Drenažas, Φ, mm
VP-25(OD32,ID25)
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
33.0/28.0/23.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
111.0
Kompresoriaus modelis
UG5TK1450FJX
Kompresoriaus galia, kW
4.19
Kompresoriaus tepalų tipas
PVE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1700
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
37.0/34.0/30.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
53.0/54.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1300x300x700
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1210x330
Vidinio bloko svoris, kg
38.6
Išorinio bloko svoris, kg
87.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
3.4/7.10
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
4.0mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
-
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
620
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
328
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
3.5
Minimali šildymo galia, kW
3.5
Maksimali šaldymo galia, kW
15.5
Maksimali šildymo galia, kW
18.0

Galerija

 • Kanalinis-vidutinio-slėgio-13.4-15.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas-vienfazis
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-oro-kondicionierius-13.4-15.5-kW-vienfazis-įrenginys
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-oro-kondicionierius-13.4-15.5-kW-vienfazis-įrenginys-2
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-oro-kondicionierius-13.4-15.5-kW-vienfazis-įrenginys-3
 • AC120-140MNMDKH
 • AC120-140MNMDKH-2
 • Vidutinio-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-išorinis-blokas-13.4-15.5kW-vienfazis-įrenginys
 • Vidutinio-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-išorinis-blokas-13.4-15.5kW-vienfazis-įrenginys-2
 • Kanalinis-vidutinio-slėgio-13.40-15.50-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas
 • Kanalinis-vidutinio-slėgio-13.40-15.50-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas-2
 • Kanalinis-vidutinio-slėgio-13.40-15.50-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas-3
 • Kanalinis-vidutinio-slėgio-13.40-15.50-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas-4

Video