Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung Nordic 4-kryptės 12.5/14.0kW kasetės komplektas (trifazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC125JN4CEH/EU-AC125JXSCGH/EU
Kaina
4 068 € be PVM / 4 922 € su PVM

Nordic-4-kryptės-kasetės-komplektas-12.5-14.0-kW-trifazis

Oras-oras šilu­mi­niai siurb­liai. Ši sistema nerei­ka­lauja daug vietos, todėl yra prak­tiška vieno ar kele­tos kamba­rių šildy­mui/šaldy­mui, butuose arba nedi­de­liuose namuose. Kadangi vidaus įren­gi­nys montuo­ja­mas arti lubų ar lubose, nėra radia­to­rių, nerei­kia planuoti kamba­rio išsi­dės­tymo pagal juos, atsi­randa dizaino lanks­tu­mas.

Oras-oras šilu­mos siurb­liai perduoda šilumą ar šaltį tiesio­giai patalpų orui tarsi kondi­cio­nie­riai. Inver­ter leidžia pasiekti greitą šildymą bei šaldymą sunau­do­jant mini­ma­liai elekt­ros ener­gi­jos. Pagrin­di­niai skir­tu­mai tarp oras-oras šilu­mos siurb­lių ir oro kondi­cio­nie­rių – efek­ty­vu­mas ir darbi­nės tempe­ra­tū­ros. Paprasti kondi­cio­nie­riai dažnia­siai gali šildyti tik iki –15ºC lauko oro tempe­ra­tū­ros, o esant neigia­mai tempe­ra­tū­rai ženkliai krenta jų efek­ty­vu­mas. Tuo tarpu, oras-oras šilu­mos siurb­liai gali puikiai ir efek­ty­viai šildyti net iki –30ºC, o jų pritai­ky­mas tokioms sąly­goms leidžia įran­gai tarnauti ilgiau.

Oras-oras sistema šildo tik vieną patalpą, tad geriau­siai tinka ten, kur yra viena didelė erdvė. Oras-oras šilu­mos siurb­lius galima derinti su viso­mis įpras­ti­nė­mis šildymo siste­mo­mis, taip suma­ži­nant šildymo kaštus, page­ri­nant patalpų orą ir užtik­ri­nant tinkamą patalpų mikrok­li­matą. Tai puikus pasi­rin­ki­mas taupiam ir grei­tam patalpų šildy­mui.

Šilu­mos siurb­lio oras-oras priva­lu­mai:

 • Nerei­kia įrengti atski­ros šildymo siste­mos, t.y., radia­to­rių ar šilto oro tiekimo kanalų.
 • Jūs gaunate tris funk­ci­jas vienoje siste­moje – patalpų šildymą žiemą, vėsi­nimą vasarą ir oro valymą.
 • Paly­gi­nus su kito­mis šildymo siste­mo­mis, inves­ti­cija nėra didelė ir ji grei­tai atsi­perka.
 • Oras-oras šilu­mos siurb­lius galima sumon­tuoti bet kokiame būste – tiek jau gyve­na­mame, tiek naujai stato­mame.
 • Išpu­čia­mas oro srau­tas suju­dina patal­pose esantį orą, šiek tiek jį pasau­sin­da­mas, taip užker­ta­mas kelias pelė­sio atsi­ra­di­mui ir/ar pliti­mui.
 • Kase­ti­niai oras-oras šilu­mos siurb­liai tinka patal­poms su paka­bi­na­mo­mis lubo­mis. Jie yra galin­gesni ir tinka dides­nės kvad­ra­tū­ros patal­poms vėsinti ar šildyti. Didžiau­sias kase­ti­nių oras-oras šilu­mos siurb­lių priva­lu­mas – oro tieki­mas kelio­mis kryp­ti­mis.
 • Šildymo režimu dirba net iki –25ºC lauko oro tempe­ra­tū­ros.

NORDIC 4-KRYPTĖS KASETĖS

 • Galin­gas oro srau­tas. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus.
 • „Sam­sung N serija“. „Sam­sung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­kyti šaltes­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie –25 °C tempe­ra­tū­ros, pati­ki­mu­mas atšiau­rio­mis oro sąly­go­mis.
 • Anti­bak­te­ri­niai filt­rai.
 • Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preven­cija nuo lubų užterš­tumo. Naujos konst­ruk­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Papil­do­mos patal­pos vėsi­ni­mas. Specia­liai pajun­gus kase­tinį (4– kryp­čių) oro kondi­cio­nie­rių galima vėsinti ir šalia esan­čią mažesnę patalpą.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • „Wi-fi valdymo“ funk­cija (papil­do­mas prie­das).
 • Oro joni­za­vi­­­­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­­­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­­­­rių ir kitų elek­t­­­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­­­pose atsi­­­­­­randa neigia­­­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­­­lių ir bakte­­­­­­rijų kiekis pata­l­­­­­­pose.
 • Maiti­ni­mas: vien­fa­zis 220V – 50Hz arba trifa­zis 400V – 50Hz.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC125JN4CEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC125JXSCGH/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Panelė
PC4NUSKAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.30/14.00/19.00
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
2.20/12.50/14.00
Minimali šildymo galia, kW
3.3
Minimali šaldymo galia, kW
2.2
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.74/3.89/4.25
Nominali šildymo galia, kW
14
Nominali šaldymo galia, kW
12.5
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.68/3.77/7.20
Maksimali šildymo galia, kW
19
Maksimali šaldymo galia, kW
14
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.40/6.00/6.60
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.30/6.00/11.00
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
30.0/24.0/18.90
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
112
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
950x45x950
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Panelės svoris, kg
5.9
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.90/6.06
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
25g (>5m)
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
621
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
360
Kompresoriaus galia, kW
4.01
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.71
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.21
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
44.0/39.0/34.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
52.0/52.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
840x288x840
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1420x330
Vidinio bloko svoris, kg
20
Išorinio bloko svoris, kg
96
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x1.5 mm² (vidinio)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
2 x 0.75~1.5 mm²
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UG5T450FXAJX
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Serija (šilumos siurbliai)
160 Nordic 4-kryptės kasetės
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-4-kryptes-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Nordic-4-kryptės-kasetės-komplektas-12.5-14.0-kW-trifazis
 • Nordic-4-kryptė-kasetė-12.5-14.0-kW-trifazis-įrenginys
 • Nordic-4-kryptė-kasetė-12.5-14.0-kW-trifazis-įrenginys-2
 • Nordic-4-kryptės-kasetės-vidinis-blokas-12.5-14.0-kW
 • Išorinis-blokas-4-kryptės-Nordic-kasetės-12.5-14.0-kW-trifazis-įrenginys
 • Išorinis-blokas-4-kryptės-Nordic-kasetės-12.5-14.0-kW-trifazis-įrenginys-2
 • Nordic-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys
 • Nordic-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys-2
 • Nordic-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys-3