Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninio Nordic 10.0/11.2kW oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC100MNTCEH/EU-AC100JXSCEH/EU
Kaina
3 180 € be PVM / 3 848 € su PVM

Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-10.0-11.2-kW-vienfazis-komplektas

Oras-oras šilu­mi­niai siur­b­liai. Ši sistema nerei­ka­lauja daug vietos, todėl yra prak­tiška vieno ar kele­tos kamba­­rių šildy­mui/šaldy­mui, butuose arba nedi­de­liuose namuose. Kadangi vidaus įren­gi­nys montuo­ja­­mas arti lubų ar lubose, nėra radia­to­­rių, nerei­­kia planuoti kamba­­rio išsi­­dė­s­tymo pagal juos, atsi­­randa dizaino lank­s­tu­­mas.

Oras-oras šilu­mos siur­b­liai perduoda šilumą ar šaltį tiesio­giai patalpų orui tarsi kondi­cio­nie­riai. Inve­r­ter leidžia pasiekti greitą šildymą bei šaldymą sunau­do­jant mini­ma­liai elek­t­­ros ener­gi­jos. Pagri­n­di­niai skir­tu­mai tarp oras-oras šilu­mos siur­b­­lių ir oro kondi­cio­nie­­rių – efek­ty­vu­­mas ir darbi­nės tempe­ra­tū­­ros. Paprasti kondi­cio­nie­riai dažnia­siai gali šildyti tik iki –15ºC lauko oro tempe­ra­tū­­ros, o esant neigia­mai tempe­ra­tū­rai ženkliai krenta jų efek­ty­vu­­mas. Tuo tarpu, oras-oras šilu­mos siur­b­liai gali puikiai ir efek­ty­viai šildyti net iki –30ºC, o jų pritai­ky­­mas tokioms sąly­goms leidžia įran­gai tarnauti ilgiau.

Oras-oras sistema šildo tik vieną patalpą, tad geriau­siai tinka ten, kur yra viena didelė erdvė. Oras-oras šilu­mos siur­b­lius galima derinti su viso­mis įpra­s­ti­nė­mis šildymo siste­mo­mis, taip suma­ži­nant šildymo kaštus, page­ri­nant patalpų orą ir užti­k­ri­nant tinkamą patalpų mikro­k­li­matą. Tai puikus pasi­­ri­n­ki­­mas taupiam ir grei­tam patalpų šildy­mui.

Šilu­mos siur­b­­lio oras-oras priva­lu­mai:

 • Nerei­­kia įrengti atski­­ros šildymo siste­mos, t.y., radia­to­­rių ar šilto oro tiekimo kanalų.
 • Jūs gaunate tris funk­ci­jas vienoje siste­moje – patalpų šildymą žiemą, vėsi­nimą vasarą ir oro valymą.
 • Paly­gi­nus su kito­mis šildymo siste­mo­mis, inve­s­ti­cija nėra didelė ir ji grei­tai atsi­­perka.
 • Oras-oras šilu­mos siur­b­lius galima sumo­n­tuoti bet kokiame būste – tiek jau gyve­na­mame, tiek naujai stato­­mame.
 • Išpu­čia­­mas oro srau­tas suju­dina pata­l­­pose esantį orą, šiek tiek jį pasau­si­n­da­­mas, taip užke­r­ta­­mas kelias pelė­sio atsi­­ra­di­mui ir/ar pliti­mui.
 • Sieni­niai oras-oras šilu­mos siur­b­liai puikiai tinka nedi­de­­lėms pata­l­­poms.

NORDIC TRIANGLE

 • Full HD filt­rai. Ypač tankus filt­ras, kuris surenka iki 90% dulkių ir bakte­rijų.
 • Good sleep II. Šis tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • Smart Saver. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.
 • Turbo reži­mas. Oro kondi­cio­nie­rius veik­da­mas turbo­re­žimu grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą. Atvė­sin­site orą iki reikia­mos tempe­ra­tū­ros akimirks­niu su „Sam­sung“ turbo­vė­si­nimo tech­no­lo­gija.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Skait­me­ni­nis ekra­nas. Galė­site matyti realią patal­pos tempe­ra­tūrą, nusta­tytą režimą, filtro užterš­tumo indi­ka­ciją ir kitą reika­lingą infor­ma­ciją. Ekra­nas mato­mas tik įjun­gus kondi­cio­nie­rių.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC100MNTCEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC100JXSCEH/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.3/11.2/17.0
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/10.0/12.0
Minimali šildymo galia, kW
3.3
Minimali šaldymo galia, kW
3.5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.85/3.45/4.2
Nominali šildymo galia, kW
11.2
Nominali šaldymo galia, kW
10
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.72/3.64/6.9
Maksimali šildymo galia, kW
17
Maksimali šaldymo galia, kW
12
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
4.2/15.1/18.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.6/16.0/30.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
24.0/21.5/19.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
112
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.9/6.1
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Šildymo energijos klasė
A+
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
621
Šaldymo energijos klasė
A+
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
360
Kompresoriaus galia, kW
4.01
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.08
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.9
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
49.0/46.0/43.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
50.0/50.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1280x253x345
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1420x330
Vidinio bloko svoris, kg
18.5
Išorinio bloko svoris, kg
96
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 1.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UG5T450FXAJX
Kompresoriaus tepalų tipas
PVE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.700
Serija (šilumos siurbliai)
150 Sieniniai Nordic Triangle
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-triangle-sieniniu-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

 • Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-10.0-11.2-kW-vienfazis-komplektas
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys-2
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys-3
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys-4
 • Sieninio-Nordic-Triangle-vidinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys
 • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys
 • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys-2
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys-2

Video