Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM 2-ų krypčių 5.6/6.3kW kasetės vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM056FN2DEH/EU
Kaina
1 282 € be PVM / 1 551 € su PVM

2-ų-krypčių-kasetė-5.6-6.3-kW

VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­šio srauto kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

 • Idea­liai tinka ilgoms ir siau­roms patal­poms. Dviejų kryp­čių kase­ti­nis oro kondi­cio­nie­rius yra puikus spren­di­mas ilgoms ir siau­roms patal­poms, pavyz­džiui, vesti­biu­liams, kori­do­riams. Kadangi jis yra 45 proc. mažes­nis už anks­tes­niuo­sius mode­lius ir užima 30 proc. mažiau vietos nei ketu­rių kryp­čių kase­ti­nis oro kondi­cio­nie­rius, jį lengva įrengti bet kokio dizaino pastate. Oro kondi­cio­nie­rius puikiai telpa po stan­dar­ti­nio dydžio lubų plokš­tė­mis ir yra beveik nema­to­mas. Turė­kite neprie­kaiš­tin­gai veikian­čią oro kondi­cio­na­vimo sistemą, daran­čią mini­malų poveikį inte­rje­rui.
 • „Auto Surround Swing“. Inova­ty­vu­sis dvigu­bas kryž­mi­nio srauto venti­lia­to­rius dar geriau paskirsto vėsų ir šiltą orą ir dirba itin tyliai. Oro kondi­cio­nie­rius tinka bet kokiai patal­pai – oras visur bus paskirs­ty­tas toly­giai.
 • Savai­mi­nės diag­nos­ti­kos reži­mas. Oro kondi­cio­nie­riaus savai­mi­nės diag­nos­ti­kos reži­mas iš karto įspėja naudo­to­jus apie gedi­mus. Klai­dos kodas ir LED lemputė leidžia grei­tai nusta­tyti gedimą ir grei­čiau jį paša­linti.
 • Opti­ma­lus tempe­ra­tū­ros valdy­mas. Dėl opti­ma­laus tempe­ra­tū­ros valdymo funk­ci­jos galima užtik­rinti vienodą klimatą visoje patal­poje. Ši funk­cija nustato tempe­ra­tūrą patal­pos viršuje ir apačioje ir sten­giasi ją suvie­no­dinti. Panai­ki­nami karšti ir šalti taškai, suku­riama labiau suba­lan­suota ir jaukesnė aplinka.
 • Galin­gas oro srau­tas. Dviejų kryp­čių kase­ti­nis oro kondi­cio­nie­rius turi plačias mentes, suku­rian­čias galingą oro srautą ir nešvais­tan­čias elekt­ros ener­gi­jos. Šis vidaus oro kondi­cio­nie­rius pučia vėsų arba šiltą orą dide­liu atstumu, todėl nerei­kia papil­domų prie­taisų. Dviejų kryp­čių kase­ti­nis oro kondi­cio­nie­rius toly­giai vėsina ir šildo visą patalpą bei užtik­rina opti­ma­lią tempe­ra­tūrą net ir atokiau­siame kampe­lyje.
 • Ant lubų nesi­kau­pia dulkės. Naudo­dami dviejų kryp­čių kase­tinį oro kondi­cio­nie­rių, galė­site pamiršti nešva­rias lubas. Naujo dizaino skyde­lis nelei­džia kaup­tis dulkėms, kai oro kondi­cio­nie­rius naudo­ja­mas ilgą laiką.
 • Itin aukš­tai vandenį pake­lian­tis drena­ži­nis siurb­lys. Dviejų kryp­čių kase­ti­nis oro kondi­cio­nie­rius turi pasi­rink­tinį itin aukš­tai vandenį pake­liantį drena­žinį siurblį. Siurb­lys pake­lia susi­kau­pusį vandenį į 750 mm aukštį (anks­tesni mode­liai pakel­davo į 700 mm aukštį). Galin­ges­nis siurb­lys sutei­kia daugiau lanks­tumo renkan­tis oro kondi­cio­nie­riaus įren­gimo vietą.
 • Apsauga nuo persi­pil­dymo. Inova­ty­vus drena­ži­nio siurb­lio vožtu­vas nelei­džia išleis­tam vande­niui tekėti atgal į drena­žinį rezer­vu­arą. Nebe­rei­kės neri­mauti dėl užsi­sto­vė­ju­sio vandens ar išsi­lie­jimo patal­pose persi­pil­džius rezer­vu­arui. Dviejų kryp­čių kase­ti­nis oro kondi­cio­nie­rius užtik­rina gaivų ir švarų orą patal­poje.
 • Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Įrangą galima valdyti tele­fonu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM056FN2DEH/EU
Panelė
PC2NUSMEN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/5.60/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/6.30/-
Nominali šaldymo galia, kW
5.6
Nominali šildymo galia, kW
6.3
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.07/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.07/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.38/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.38/-
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
14/13/12 CMM
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/37/35
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
890x230x575
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1030x25x650
Vidinio bloko svoris, kg
21
Panelės svoris, kg
4
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 / 2.5 mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75~1.5 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-2-krypciu-kaseciu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 2-ų-krypčių-kasetė-5.6-6.3-kW
 • 2-ų-krypčių-kasetė-5.6-6.3-kW-2
 • 2-way units in traditional classic hallway
 • 2-way in empty modern hallway
 • AM056-071FN2DEH
 • AM056-071FN2DEH-2

Video