Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM aukšto slėgio kanalinio tipo kondicionieriaus 14.0/16.0kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM140HNHPKH/EU
Kaina
2 166 € be PVM / 2 621 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-14.0-16.0-kW-vidinis-blokas

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­­­­šio srauto kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

  Wi-Fi valdy­­­­­­­­mas (veikia tik su papi­l­domu priedu). Naudo­dami prog­­ramą išma­nia­jame tele­fone, nuoto­­li­niu būdu galite įjungti arba išjungti įren­ginį, pasi­­rinkti veikimo režimą ar tempe­ra­tūrą, supla­nuoti, kada įren­gi­nys turi pasi­­leisti ir pan.

  Įren­gi­nys gali išvys­tyti statinį slėgį iki 25mmAg. Aukšto slėgio kondi­cio­nie­riai turi didesnį statinį slėgį: galima sumon­tuoti daugiau oro išpū­timo ir paėmimo taškų nuto­lu­sių toliau nuo įren­gi­nio su ilges­niais orta­kiais. 

  Auto­ma­tinė stati­nio slėgio kont­rolė leidžia lanks­čiau atlikti orta­kių išdės­tymo projek­ta­vimą išlai­kant efek­tyvų ir tylų įren­gi­nio darbą.

  Dalys yra leng­vai priei­na­mos atida­rius apatinį skydelį.

  Filtrų užter­š­tumo indi­ka­to­rius primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą. Anti­vi­ru­si­nis filt­ras skir­tas dulkių dale­­lėms ištraukti ir pelė­sio bei kenk­s­mingų bakte­­rijų pliti­mui iki mini­mumo suma­žinti. Kondi­cio­nie­riaus indi­ka­to­rius po 1000 valandų veikimo auto­­ma­ti­š­kai praneša, kada laikas valyti filt­­rus. Kana­li­nės kons­t­ru­k­ci­jos sistema valoma itin papra­s­tai, todėl tech­ninė prie­žiūra užtrunka trum­piau.

  Inver­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

  Oro joni­za­vi­­­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­­­rių ir kitų elek­t­­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­­pose atsi­­­­­randa neigia­­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­­lių ir bakte­­­­­rijų kiekis pata­l­­­­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM140HNHPKH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
14
Nominali šildymo galia, kW
16
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.26
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.26
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
1.5
Nominali šildymo darbinė srovė, A
1.5
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
42.0/34.0/25.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
40/37/34
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
3.0/6.2/20.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/60.8/196.2
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1300x300x700
Vidinio bloko svoris, kg
46.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
min 1.5 mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
min 0.75 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-duct-s-be-siurbliuko-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-14.0-16.0-kW-vidinis-blokas
 • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-14.0-16.0-kW-vidinis-blokas-2
 • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-14.0-16.0-kW-vidinis-blokas-3

Video