Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM aukšto slėgio kanalinio tipo kondicionieriaus 18.0/20.0kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM180JNHFKH/EU
Kaina
2 889 € be PVM / 3 496 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-18.0-20.0-kW-vidinis-blokas

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­­­­šio srauto kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

   

 • Wi-Fi valdy­­­­­­­­mas (veikia tik su papi­l­domu priedu). Naudo­dami prog­­ramą išma­nia­jame tele­fone, nuoto­­li­niu būdu galite įjungti arba išjungti įren­ginį, pasi­­rinkti veikimo režimą ar tempe­ra­tūrą, supla­nuoti, kada įren­gi­nys turi pasi­­leisti ir pan.

   

 • Įren­gi­nys gali išvys­tyti statinį slėgį iki 25mmAg. Aukšto slėgio kondi­cio­nie­riai turi didesnį statinį slėgį: galima sumon­tuoti daugiau oro išpū­timo ir paėmimo taškų nuto­lu­sių toliau nuo įren­gi­nio su ilges­niais orta­kiais. 

   

 • Auto­ma­tinė stati­nio slėgio kont­rolė leidžia lanks­čiau atlikti orta­kių išdės­tymo projek­ta­vimą išlai­kant efek­tyvų ir tylų įren­gi­nio darbą.

   

 • Dalys yra leng­vai priei­na­mos atida­rius apatinį skydelį.

   

 • Filtrų užter­š­tumo indi­ka­to­rius primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą. Anti­vi­ru­si­nis filt­ras skir­tas dulkių dale­­lėms ištraukti ir pelė­sio bei kenk­s­mingų bakte­­rijų pliti­mui iki mini­mumo suma­žinti. Kondi­cio­nie­riaus indi­ka­to­rius po 1000 valandų veikimo auto­­ma­ti­š­kai praneša, kada laikas valyti filt­­rus. Kana­li­nės kons­t­ru­k­ci­jos sistema valoma itin papra­s­tai, todėl tech­ninė prie­žiūra užtrunka trum­piau.

   

 • Inver­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

   

 • Oro joni­za­vi­­­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­­­rių ir kitų elek­t­­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­­pose atsi­­­­­randa neigia­­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­­lių ir bakte­­­­­rijų kiekis pata­l­­­­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM180JNHFKH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
18
Nominali šildymo galia, kW
20
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.34
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.34
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
3480/3000/2580
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
43/39/35
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
5.00/7.34/20.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
50/72/200
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1350 x 910 x 450
Vidinio bloko svoris, kg
82.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
19.05 (3/4")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 ~ 2.5
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 ~ 1.5
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-auksto-slegio-am180jnhfkh-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-18.0-20.0-kW-vidinis-blokas
 • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-18.0-20.0-kW-vidinis-blokas-2
 • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-18.0-20.0-kW-vidinis-blokas-3
 • AM180JNHFKH AM224JNHFKH
 • AM180JNHFKH AM224JNHFKH-2

Video