Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM aukšto slėgio kanalinio tipo kondicionieriaus 28.0/31.5kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM280FNHDEH/EU
Kaina
3 485 € be PVM / 4 217 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-28.0-31.5-kW-vidinis-blokas

VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­­­­šio srauto kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

Wi-Fi valdy­­­­­­­­mas (veikia tik su papi­l­domu priedu). Naudo­dami prog­­ramą išma­nia­jame tele­fone, nuoto­­li­niu būdu galite įjungti arba išjungti įren­ginį, pasi­­rinkti veikimo režimą ar tempe­ra­tūrą, supla­nuoti, kada įren­gi­nys turi pasi­­leisti ir pan.

Įren­gi­nys gali išvys­tyti statinį slėgį iki 25mmAg. Aukšto slėgio kondi­cio­nie­riai turi didesnį statinį slėgį: galima sumon­tuoti daugiau oro išpū­timo ir paėmimo taškų nuto­lu­sių toliau nuo įren­gi­nio su ilges­niais orta­kiais. 

Auto­ma­tinė stati­nio slėgio kont­rolė leidžia lanks­čiau atlikti orta­kių išdės­tymo projek­ta­vimą išlai­kant efek­tyvų ir tylų įren­gi­nio darbą.

Dalys yra leng­vai priei­na­mos atida­rius apatinį skydelį.

Filtrų užter­š­tumo indi­ka­to­rius primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą. Anti­vi­ru­si­nis filt­ras skir­tas dulkių dale­­lėms ištraukti ir pelė­sio bei kenk­s­mingų bakte­­rijų pliti­mui iki mini­mumo suma­žinti. Kondi­cio­nie­riaus indi­ka­to­rius po 1000 valandų veikimo auto­­ma­ti­š­kai praneša, kada laikas valyti filt­­rus. Kana­li­nės kons­t­ru­k­ci­jos sistema valoma itin papra­s­tai, todėl tech­ninė prie­žiūra užtrunka trum­piau.

Inver­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM280FNHDEH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
28
Nominali šildymo galia, kW
31.5
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.53
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.53
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
3.8
Nominali šildymo darbinė srovė, A
3.8
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
3480/3120/2820
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
45/43/41
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
5.00/15.00/25.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
49.03/147.10/245.17
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1240 x 470 x 1040
Vidinio bloko svoris, kg
89
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
19.05 (3/4")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 ~ 2.5
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 ~ 1.50
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Galerija

  • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-28.0-31.5-kW-vidinis-blokas
  • AM220-280FNHDEH
  • AM220-280FNHDEH-2