Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM bevėjės 1-kryptės 2.8/3.2kW kasetės vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM028NN1DKH/EU
Kaina
1 228 € be PVM / 1 486 € su PVM

AM016MN1DBH2_001_Front_White

VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­šio srauto kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

Bevėjė kasetė. Įren­gi­nys išstu­mia orą per tūks­tan­čius skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, sukur­da­mas išsklai­dytą ir švelnų oro srautą.

Wi-Fi valdy­mas. Įrangą galima valdyti tele­fonu (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Naudo­dami „Smar­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­rių vos vienu prisi­lie­timu.

Plonas ir kompak­tiš­kas dizai­nas. Kasetė yra tik 135 mm aukš­čio ir gali būti montuo­jama, kai po lubo­mis yra mažai vietos.

Plau­nami filt­rai. Kad kondi­cio­nie­rius veiktų tinka­mai, filt­rus reikia regu­lia­riai plauti vande­niu.

Plonas ir leng­vas dizai­nas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­lio svorio įren­gi­nio monta­vi­mas ir prie­žiūra yra daug leng­vesni.

Nuo 2021-ųjų metų Samsung gali pasiū­lyti naują 1-kryp­tės kase­tės apdai­lą:

Samsung pristato naują oro valymo kase­tės apdailą (panelę) su PM1.0 filtru. Oro valymo kase­tės apdaila yra speciali, joje yra klos­tuoti oro filt­rai, kurie filt­ruoja terša­lus iš oro srauto. Oro valymo skyde­lyje yra trys skir­tingi filt­rai, skirti gerinti oro koky­bei: Pirmi­nis filt­ras sulaiko dide­les dulkių dale­les; Dezo­do­ra­vimo filt­ras suma­žina tam tikrus nema­lo­nius kvapus; PM1.0 filt­ras turi elekt­rosta­tinį įkro­viklį itin smul­kių dulkių surin­ki­mui. PM1.0 filt­ras surenka ypač smul­kias dulkes iki 0,3 μm / mikronų ir steri­li­zuoja tam tikrų rūšių bakte­ri­jas. Jis gene­ruoja neigia­mus jonus, kurie dulkių dale­lėms ir bakte­ri­joms sutei­kia neigiamą krūvį. PM1.0 filt­ras yra plau­na­mas ir daug­kar­ti­nio naudo­jimo. Tai sutei­kia varto­to­jams prana­šumą mėgau­tis švares­niu oru ir sutau­pyti papil­domų filtro pakei­timo prie­žiū­ros išlaidų. Patalpų oro kokybę galima stebėti naudo­jant oro grynumo lygio indi­ka­to­riaus funk­ciją, kurią rasite oro valymo skyde­lyje ir per laidinį nuoto­li­nio valdymo pultą. Skyde­lyje įmon­tuo­tas oro valymo jutik­lis nuolat matuoja oro kokybę patal­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM028NN1DEH/EU
Panelė
PC1NWFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.80/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.20/-
Nominali šaldymo galia, kW
2.8
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.05/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.05/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.23/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.23/-
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
7.00/6.00/5.00
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
32/28/24
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
970x135x410
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1198x35x500
Vidinio bloko svoris, kg
10
Panelės svoris, kg
4.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 mm2 (min)
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Drenažas, Φ, mm
VP20 (OD 25, ID 20)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-1-krypciu-kaseciu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

  • AM016MN1DBH2_001_Front_White
  • AM016MN1DBH2_005_L-Perspective-Open_White
  • AM016MN1DBH2_006_Detail_White
  • AM022-028-036NN1DEH
  • AM022-028-036NN1DEH-2
  • Visos-kasetės
  • VRF-1-way-cassete

Video