Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung VRF-DVM bevėjės 4-kryptės 11.2/12.5kW kasetės vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM112NN4DEH/EU
Kaina
1 539 € be PVM / 1 862 € su PVM

4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­šio srauto (variable refri­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­lių komer­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • 4-kryp­tis kondi­cio­nie­rius. Bevė­jis vidi­nis kase­ti­nis ketu­­­­­rių kryp­čių VRF-DVM siste­mos oro kondi­cio­nie­riaus blokas.
 • Bevė­jis įren­gi­nys. Bevėjė 4-kryptė kasetė išstu­mia orą per tūks­ta­n­čius skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, suku­r­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą.
 • 2-ų pakopų auši­ni­­­­­mas: grei­tas auši­ni­­­­­mas ir bevė­jis auši­ni­­­­­mas.
 • Yra inte­­­­­gruo­tas drėg­mės juti­k­lis.
 • Nauja kons­t­ru­k­cija. Apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­­­­­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant jų.
 • Apsauga nuo konde­n­sato nute­kė­jimo. Konde­n­sato siur­b­lyje inte­­­­­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konde­n­sa­tui nute­kėti atgal į konde­n­sato suri­n­kimo padą.
 • Inve­r­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elek­t­­­­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­­­­ra­dus – įren­gi­nys dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Wi-Fi valdy­­­mo gali­mybė. Įrangą galima valdyti tele­fonu (reika­li­n­gas papi­l­do­­­­­mas prie­das).
 • Jude­sio apti­kimo juti­k­lis (papi­l­do­­­­­mas prie­das). Vėsi­nant patalpą, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­­­­­mas nuo žmonių, o šildant – atvi­r­k­š­čiai.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM112NN4DEH/EU
Panelė
PC4NUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/11.2/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/12.5/-
Nominali šaldymo galia, kW
11.2
Nominali šildymo galia, kW
12.5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.078/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.078/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.55/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.55/-
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
26.0/24.0/22.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
40/38/35
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
840x246x840
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
950x64x950
Vidinio bloko svoris, kg
16.5
Panelės svoris, kg
6.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-4-krypciu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas-2
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas-3
 • AM112NN4DEH
 • AM112NN4DEH-2

Video