Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung VRF-DVM bevėjės 4-kryptės 14.0/16.0kW kasetės vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM140NN4DEH/EU
Kaina
1 797 € be PVM / 2 174 € su PVM

4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas

VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­šio srauto (variable refri­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­lių komer­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

Bevė­jis reži­­mas. Bevėjė 4-kryptė kasetė stumia orą per kelio­lika tūks­tan­čių skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, suku­r­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebe­­jau­site šaltų ir nema­lo­nių oro srovių.

Plate­s­nis vėsi­nimo diapa­­zo­nas. Dide­s­nės opti­mi­zuo­tos mentės užti­k­rina platų vėsi­nimo diapa­­zoną ir page­rina oro cirku­lia­ciją pata­l­­poje. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­pos kampus.

Išma­nus komfo­r­tas. Greito auši­nimo (,, Fast Cooling") režimu norima tempe­ra­tūra ypač grei­tai pasie­­kiama. Įren­gi­nys taip pat nustato kamba­­rio drėg­mės lygį ir palaiko reikiamą tempe­ra­tūrą.

Jude­sio apti­kimo juti­k­lis (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Juti­k­lis nustato žmonių buvimo vietą pata­l­­poje ir auto­­ma­ti­š­kai valdo oro srauto kryptį.

Wi-Fi valdy­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu tele­fone.

Oro joni­za­vi­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­rių ir kitų elek­t­­­ros prie­taisų pata­l­­­pose atsi­­­randa neigia­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­lių ir bakte­­­rijų kiekis pata­l­­­pose.

Savi­dia­g­­no­s­tika. 4-kryp­tės kase­tės savi­dia­g­­no­s­ti­­kos funk­cija iškart įspėja apie sutri­ki­mus. Klai­dos kodas ir LED lemputė leidžia inži­nie­riams leng­vai nusta­tyti bet kokio gedimo prie­žastį, padėti sutru­m­pinti diag­­no­za­vi­mui reika­lingą laiką.

Preve­n­cija nuo konde­n­sato nute­kė­jimo. Konde­n­sato siur­b­lyje inte­­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konde­n­sa­tui nute­kėti atgal į konde­n­sato suri­n­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konde­n­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konde­n­sato užsi­­s­to­­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.

Preve­n­cija nuo lubų užter­š­tumo. Naujos kons­t­ru­k­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.

Auto­­ma­ti­nis persi­­ju­n­gi­­mas. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Nuo 2021-ųjų metų Samsung gali pasiū­lyti naujas 4-kryp­čių kase­čių apdai­las:

– Nauja oro valymo kase­tės apdaila su PM1.0 filtru. Oro valymo kase­tės apdaila yra speciali – joje yra klos­tuoti oro filt­rai, kurie filt­ruoja terša­lus iš oro srauto. Apdaila gali filt­ruoti dulkių dale­les iki 0,3 μm / mikronų, steri­li­zuoti tam tikrų rūšių bakte­ri­jas naudo­jant elek­t­­­ro­s­ta­­­tinį įkro­viklį ir taip užti­k­rinti švaresnį orą. Pane­­­lėje yra trys skir­­­tingi filt­rai, skirti gerinti oro koky­bei: pirmi­nis filt­ras sulaiko dide­les dulkių dale­les; dezo­do­ra­vimo filt­ras suma­žina tam tikrus nema­lo­nius kvapus; PM1.0 filt­ras turi elek­t­­­ro­s­ta­­­tinį įkro­viklį itin smul­kių dulkių suri­n­ki­mui. PM1.0 filt­ras gene­­­ruoja neigia­mus jonus, kurie dulkių dale­­­lėms ir bakte­ri­joms sutei­­­kia neigiamą krūvį. PM1.0 filt­ras yra plau­na­­­mas ir daug­­ka­r­ti­nio naudo­jimo. Tai sutei­­­kia varto­to­jams prana­šumą mėgau­tis švare­s­niu oru ir sutau­pyti papi­l­domų filtro pakei­timo prie­žiū­­­ros išlaidų. Patalpų oro kokybę galima stebėti naudo­jant oro grynumo lygio indi­ka­to­riaus funk­ciją, kurią rasite oro valymo skyde­lyje ir per laidinį nuoto­­­li­nio valdymo pultą. Skyde­lyje įmon­tuo­tas oro valymo juti­k­lis nuolat matuoja oro kokybę pata­l­­­pose.

– Nusi­lei­džianti panelė. Vieno mygtuko paspau­dimu, panelė nusi­­­lei­džia žemyn iki 4.5 metrų, dėl šios prie­ža­s­ties sutau­­­poma daug laiko atlie­kant tech­ninį apta­r­na­vimą. Tai pale­n­g­vina filtrų valymo procesą, nes nebe­­­rei­ka­li­n­gos kopė­čios!

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM140NN4DEH/EU
Panelė
PC4NUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/14.0/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/16.0/-
Nominali šaldymo galia, kW
14
Nominali šildymo galia, kW
16
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.089/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.089/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.62/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.62/-
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
30.0/28.0/26.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
44/41/35
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
840x288x840
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
950x64x950
Vidinio bloko svoris, kg
18.5
Panelės svoris, kg
6.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-4-krypciu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas-2
 • 4-kryptė-kasetė-kavinėje
 • Problemų-diagnozė
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas-3
 • 4-kryptė-bevėjė-kasetės-veikimas (2)
 • 4-kryptės-kasetės-ir-mini-4-kryptės-kasetės-palyginimas
 • AM128-140NN4DEH
 • AM128-140NN4DEH-2
 • Motion-detect-sensor
 • Orą-valanti-4-kryptės-kasetės-apdaila
 • Žemyn-nusileidžianti-4-kryptės-kasetės-apdaila
 • 4-kryptė-bevėjė-kasetės-veikimas (1)
 • lifestyle_cafe_cam1_open
 • lifestyle_cafe_cam2_close

Video