Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung VRF-DVM bevėjės 4-kryptės 4.5/5.0kW kasetės vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM045NN4DEH/EU
Kaina
993 € be PVM / 1 202 € su PVM

4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­šio srauto (variable refri­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­lių komer­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • 4-ių kryp­čių kondi­cio­nie­rius. Bevė­jis vidi­nis kase­ti­nis ketu­rių kryp­čių VRF siste­mos oro kondi­cio­nie­riaus blokas.
 • Bevė­jis įren­gi­nys. Bevėjė 4-kryptė kasetė išstu­mia orą per tūks­tan­čius skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, sukur­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą.
 • 2-ų pakopų auši­ni­mas: grei­tas auši­ni­mas ir bevė­jis auši­ni­mas.
 • Yra inte­gruo­tas drėg­mės jutik­lis.
 • Nauja konst­ruk­cija. Apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant jų.
 • Apsauga nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą.
 • Inver­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – įren­gi­nys dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Wi-Fi valdy­mas. Įrangą galima valdyti tele­fonu (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das).
 • Jude­sio apti­kimo jutik­lis (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Vėsi­nant patalpą, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­mas nuo žmonių, o šildant – atvirkš­čiai.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM045NN4DEH/EU
Panelė
PC4NUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/4.50/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/5.00/-
Nominali šaldymo galia, kW
4.5
Nominali šildymo galia, kW
5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.032/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.032/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.22/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.22/-
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
14.5/13.5/12.5
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
33/32/30
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
840x204x840
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
950x64x950
Vidinio bloko svoris, kg
15
Panelės svoris, kg
6.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-4-krypciu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas-2
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas-3
 • AM045-056-071-090NN4DEH
 • AM045-056-071-090NN4DEH-2

Video