Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM bevėjis sieninis kondicionieriaus 1.5/1.7kW vidinis blokas (su EEV vožtuvu)

Aprašymas

Modelis
AM015TNVDKH/EU
Kaina
0 € be PVM / 0 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys

001_Front_White

VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­šio srauto kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

 • Jaus­­­­­kite malo­­­­­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“). Mėgau­ki­tės malo­­­­­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Šis reži­­­­­mas švel­niai ir toly­giai paskirsto orą per tūks­ta­n­čius mikro ­angų, kurios yra pasi­­­­­­­ski­r­s­čiu­sios per visą kondi­cio­nie­riaus prie­kinį korpusą. Pažangi oro srovės tech­­­­­no­lo­gija taip pat toly­giau atvė­sina plate­s­nes ir dide­s­nes pata­l­pas. Su šia tech­­­­no­lo­gija niekada nebe­­­­jau­site nema­lo­nių ir šaltų oro gūsių. Taupy­­­­­kite kiek­vieną dieną naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­­­­­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suva­r­toja itin nedaug ener­gi­jos.
 • Gere­s­nis miegas visą naktį („Good Sleep“ reži­­­mas). „Good Sleep“ reži­­­mas su „Wind-Free™“ funk­cija palaiko idea­lią aplinką geram miegui, nes nebe­­­lieka jokių šalto vėjo srautų. Tempe­ra­tūrą regu­liuo­janti „Wind-Free™“ funk­cija padeda grei­tai užmigti, miegoti giliai, pato­­­giai ir nubusti pail­­­sė­­­jus.
 • Grei­tas atša­l­dy­­­­mas (,, Fast Cooling"). Šis reži­­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­­rio „Boost“ tech­­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43% grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.
 • Valdy­­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas priedas). Valdy­­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­­rių vos vienu prisi­­­­­lie­timu.
  Inver­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Leng­vai valo­­­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.
 • Su EEV vožtuvu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM015TNVDKH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Nominali šaldymo galia, kW
1.5
Nominali šildymo galia, kW
1.7
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.02
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.02
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.1
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.1
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
4.9/4.5/4.1
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
31/30/27
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x299x215
Vidinio bloko svoris, kg
9
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Naudojimo instrukcija

PDF

Pultelio instrukcija

PDF

Galerija

 • 001_Front_White
 • 003_L-Perspective_White
 • 006_R-Perspective-Open_White
 • AM015TNVDKH-AM022TNVDKH-AM028TNVDKH-AM036TNVDKH
 • Lifestyle image_Wind-Free (1)
 • Lifestyle image_Wind-Free (2)
 • Lifestyle image_Wind-Free (3)

Video