Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM KONSOLINIO TIPO 5.6/6.3KW ORO KONDICIONIERIAUS VIDINIS BLOKAS

Aprašymas

Modelis
AM056FNJDEH/EU
Kaina
0 € be PVM / 0 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys

AM056FNJDEH-EU_001_Front_White

VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­šio srauto (variable refri­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

 • Plono ir išma­naus dizaino įren­gi­nys. Tai ploniau­sias oro kondi­cio­nie­rius rinkoje (vos 199 mm storio). Išma­nu­sis skyde­lis „Clean Panel“ yra inova­ty­vus ir unika­lus, jis nelei­džia ant oro kondi­cio­nie­riaus ir kamba­ryje kaup­tis dulkėms. Oro kondi­cio­nie­­rių galima valdyti per intui­ty­vųjį juti­k­linį pulte­lio ekraną, leidžiantį naudo­to­jams išnau­doti visas šio gami­nio gali­my­bes.
 • Dvikry­p­čiai kana­lai. Du atski­­rus kana­lus (vėsi­ni­mui ir šildy­mui) turi­n­tis oro kondi­cio­nie­rius užti­k­rina, kad kiek­vie­­noje pata­l­­pos vietoje būtų palai­­koma pagei­dau­jama tempe­ra­tūra. Šiltas oras išpu­čia­­mas per apatinį kanalą, kad šiluma po patalpą pasi­­­skir­s­tytų toly­giai, o šaltas – per viršutinį. Dėl šių inova­ty­vių dvikry­p­čių kanalų galė­site susi­­­kurti pato­­gesnę ir malo­­nesnę darbo aplinką.
 • Oro joni­za­to­rius (inte­gruo­tas įren­gi­nyje). Dėl kompiu­te­­­rių ir kitų elek­t­­­ros prie­taisų pata­l­­­pose atsi­­­randa neigia­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­lių ir bakte­­­rijų kiekis pata­l­­­pose.
 • Valdy­­­­kite per Wi-Fi bet kada ir iš bet kur (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu.
 • Įren­gi­nys turi plau­na­mus filt­rus.
 • Tylus darbas. Kondi­cio­nie­rius ne tik gali­n­gas ir našus, bet ir labai tylus. Yra keturi darbo reži­mai: maksi­ma­laus gali­n­­gumo („high“), vidu­ti­nio gali­n­­gumo („medium“), mažo gali­n­­gumo („low“) ir tylu­sis („silent“).
 • „Smart inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija. Dide­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­ros palai­kymą su mini­ma­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM056FNJDEH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
5.6
Nominali šildymo galia, kW
6.3
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.06
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.06
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.49
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.49
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
13.00/11.50/10.00
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
43/40/37
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720x620x199
Vidinio bloko svoris, kg
16
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 / 2.5 mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 - 1.50 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-konsoliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • AM056FNJDEH-EU_001_Front_White
 • AM056FNJDEH-EU_002_Back_White
 • AM056FNJDEH-EU
 • AM056FNJDEH-EU-2
 • Konsolinis-kondicionierius
 • Konsolinis-kondicionierius-2