Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM vidutinio slėgio kanalinio tipo 2.2/2.5kW vidinis blokas (su kondensato siurbliuku)

Aprašymas

Modelis
AM022KNMDEH/EU
Kaina
948 € be PVM / 1 147 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-vidutinio-slėgio-kanalinio-tipo-2.2-2.5-kW-vidinis-blokas-su-kondensato-siurbliuku

  • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
  • Kana­li­nis vidu­ti­nio slėgio VRF siste­mos oro kondi­cio­nie­rius su konden­sato siurb­liuku, 2.2/2.5kW,
  • Wi-Fi valdymo gali­mybė. Įrangą galima valdyti tele­fonu (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das).
  • Dides­nis stati­nis slėgis. Galima sumon­tuoti daugiau oro išpū­timo ir paėmimo taškų nuto­lu­sių toliau nuo įren­gi­nio su ilges­niais orta­kiais. Auto­ma­tinė stati­nio slėgio kont­rolė leidžia lanks­čiau atlikti orta­kių išdės­tymo projek­ta­vimą išlai­kant efek­tyvų ir tylų įren­gi­nio darbą.
  • Vidu­ti­nio slėgio kana­li­nio tipo oro kondi­cio­nie­riai yra labai siauri. Dėl savo kompak­tiško dydžio įren­gi­nys lanks­čiau montuo­ja­mas. Įren­gi­nio dalys yra leng­vai priei­na­mos atida­rius apatinį skydelį.
  • Filtrų užterš­tumo indi­ka­to­rius primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą.
  • Inver­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu. 

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM022KNMDEH/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R410A
Nominali šaldymo galia, kW
2.2
Nominali šildymo galia, kW
2.5
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.08
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.08
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.4
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.4
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.00/2.00/6.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.00/19.61/58.84
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.50/7.50/6.30 CMM
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
23/21/19
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
900x199x600
Vidinio bloko svoris, kg
24
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 - 1.50 mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 - 2.5 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-zemo-ir-vidutinio-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija-(1).pdf

Galerija

  • SAMSUNG-VRF-DVM-vidutinio-slėgio-kanalinio-tipo-2.2-2.5-kW-vidinis-blokas-su-kondensato-siurbliuku
  • AM022-028-036xNMDEH-EU
  • AM022-028-036xNMDEH-EU-2

Video