Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM žemo slėgio kanalinio tipo kondicionieriaus 2.8/3.2kW vidinis blokas (be kondensato siurbliuko)

Aprašymas

Modelis
AM028FNLDEH/EU
Kaina
886 € be PVM / 1 072 € su PVM

Žemo-slėgio-2.8-3.2-kW-be-siurbliuko

VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­šio srauto kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

  • Įren­gi­nys be konden­sato siurb­liuko.
  • Wi-Fi valdy­­­­­­­mas (veikia tik su papi­l­domu priedu). Naudo­dami prog­ramą išma­nia­jame tele­fone, nuoto­li­niu būdu galite įjungti arba išjungti įren­ginį, pasi­rinkti veikimo režimą ar tempe­ra­tūrą, supla­nuoti, kada įren­gi­nys turi pasi­leisti ir pan.
  • Itin plonas ir lanks­čiai insta­liuo­ja­mas. Tik 199 mm storio kondi­cio­nie­riaus dizai­nas leidžia leng­ves­nes monta­vimo, tech­ni­nės prie­žiū­ros bei remonto gali­my­bes. Įren­gi­nio dalys yra leng­vai priei­na­mos atida­rius apatinį skydelį.
  • Oro įsiur­bi­mas. Jis gali būti įreng­tas arba įren­gi­nio apačioje, arba gale, kas sutei­kia didesnį monta­vimo lanks­tumą.
  • Tik 199 mm storio. Šis plonas kondi­cio­nie­riaus dizai­nas leidžia leng­ves­nes monta­vimo, tech­ni­nės prie­žiū­ros ir remonto gali­my­bes.
  • Filtrų užterš­tumo indi­ka­to­rius primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą. Anti­vi­ru­si­nis filt­ras skir­tas dulkių dale­lėms ištraukti ir pelė­sio bei kenks­mingų bakte­rijų pliti­mui iki mini­mumo suma­žinti. Kondi­cio­nie­riaus indi­ka­to­rius po 1000 valandų veikimo auto­ma­tiš­kai praneša, kada laikas valyti filt­rus. Kana­li­nės konst­ruk­ci­jos sistema valoma itin papras­tai, todėl tech­ninė prie­žiūra užtrunka trum­piau. 
  • Inver­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM028FNLDEH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.80/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.20/-
Nominali šaldymo galia, kW
2.8
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.06/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.06/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.32/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.32/-
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
7.5/6.6/5.6 CMM
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
125
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
28/26/23
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/1.0/3.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.00/9.81/29.42
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
700x199x600
Vidinio bloko svoris, kg
19
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 - 2.5 mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 - 1.50 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-zemo-ir-vidutinio-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija-(1).pdf

Galerija

  • Žemo-slėgio-2.8-3.2-kW-be-siurbliuko
  • AM017-022-028-036FNLDEH-EU
  • AM017-022-028-036FNLDEH-EU-2

Video