Priedai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Inhibitorius šildymo sistemai Sentinel X100 - 1L

Aprašymas

Modelis
Inhibitorius šildymo sistemai Sentinel X100 - 1L
Kaina
35.95 € be PVM / 43.5 € su PVM

Inhibitorius Sentinal X100

Apsaugo nuo koro­zi­jos ir kalkių susi­da­rymo. Pirmiau­sia išva­ly­kite ir prap­lau­kite sistemą naudo­dami atitin­kamą „Sen­ti­nel“ valymo produktą. Įpil­kite X100 į sistemą ir įjun­kite 15 minu­čių cirku­lia­ciją, kad produk­tas pasi­skirs­tytų. Pali­kite siste­moje. Jei vanduo pakeis­tas, įsiti­kin­kite, kad palai­ko­mas tinka­mas X100 lygis. Į sistemą pilti santy­kiu 1:100 (1 litras „Sen­ti­nel X100“ – 100 litrų siste­mos vandens).

Kaip veikia inhibi­to­rius:
– inhibi­to­rius šildymo siste­mos vamz­dynų pavir­šiuose sufor­muoja plėve­lės sluoksnį, kuri apsaugo įvarius meta­lus nuo koro­zi­jos povei­kio;
– nelei­džia susi­da­ryti kietoms kalkių apna­šoms ant vidi­nių pavir­šių šildymo siste­moje;
– palaiko pasto­vią PH šildy­mos site­mose;
– inhibi­to­rius veikia visą šildy­mos siste­mos eksp­lo­a­ta­vimo laiką, tik vieną kartą metuose būtiną patik­rinti koon­cent­ra­ciją ir esant mažiau nusta­ty­tos normos papil­dyti.

Skai­čia­vimo meto­dika:
10 radia­to­rių = 100 litrų vandens
10 kv.m. šildomų grindų = 15 litrų vandens

Galerija

  • Inhibitorius Sentinal X100