Priedai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Kasetės apdaila su automatinio nusileidimo funkcija 4-kryptėms kasetėms - PC4NUXMAN

Aprašymas

Modelis
PC4NUXMAN
Kaina
536 € be PVM / 549 € su PVM

Žemyn-nusileidžianti-4-kryptės-kasetės-apdaila

Kase­ti­nio tipo kondi­cio­nie­riaus apdaila su auto­ma­ti­nio nusi­lei­dimo funk­cija, skirta 4-kryp­tėms kase­tėms.

Vieno mygtuko paspau­dimu, apdaila nusi­lei­džia žemyn iki 4,0 metrų, dėl šios prie­žas­ties sutau­poma daug laiko atlie­kant tech­ninį aptar­na­vimą. Taigi valant dulkių filtrą kopė­čios nebe­rei­ka­lin­gos, todėl varto­to­jams ir montuo­to­jams leng­viau ir saugiau patekti į valymo filtrą.

Galerija

  • Žemyn-nusileidžianti-4-kryptės-kasetės-apdaila
  • Kasetės-apdaila-su-automatinio-nusileidimo-funkcija-4-kryptėms-kasetėms