Priedai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Nuotolinis laidinis valdiklis skirtas EHS - MWR-WW10N

Aprašymas

Modelis
MWR-WW10N
Kaina
133 € be PVM / 161 € su PVM

Nuoto­li­nis laidi­nis valdik­lis skir­tas EHS.

Pato­gus ir intui­ty­viai leng­vas valdy­mas. Stebė­kite ir regu­liuo­kite sąly­gas namuose grei­tai ir intui­ty­viai. Naujas laidi­nis nuoto­li­nio valdymo pultas turi didelį ryškių spalvų ekraną, jutik­linį valdymą ir kalbų pasi­rin­kimą.

Jis gali būti sumon­tuo­tas jūsų pagei­dau­ja­moje vietoje ir leidžia naudoti skir­tin­gus tempe­ra­tū­ros nusta­ty­mus visose zonose.

Galerija