Priedai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Orą valanti kasetės apdaila 1-kryptėms kasetėms - PC1NWCMAN

Aprašymas

Modelis
PC1NWCMAN
Kaina
656 € be PVM / 794 € su PVM

Orą-valanti-kasetės-apdaila-1-kryptėms-kasetėms-PC1NWCMAN

PREKYBOJE NUO 2021-ųjų METŲ.

Oro valymo panelė su PM1.0 filtru skirta 1-kryp­tėms kase­tėms (2,2kW-3.6kW).

Šian­dien Samsung pristato naują oro valymo kase­tės apdailą (panelę) su PM1.0 filtru. Oro valymo kase­tės apdaila yra speciali, joje yra klos­tuoti oro filt­rai, kurie filt­ruoja terša­lus iš oro srauto.

Oro valymo skyde­lyje yra trys skir­tingi filt­rai, skirti gerinti oro koky­bei:

  • Pirmi­nis filt­ras sulaiko dide­les dulkių dale­les;
  • Dezo­do­ra­vimo filt­ras suma­žina tam tikrus nema­lo­nius kvapus;
  • PM1.0 filt­ras turi elekt­rosta­tinį įkro­viklį itin smul­kių dulkių surin­ki­mui. PM1.0 filt­ras surenka ypač smul­kias dulkes iki 0,3 μm / mikronų ir steri­li­zuoja tam tikrų rūšių bakte­ri­jas. Jis gene­ruoja neigia­mus jonus, kurie dulkių dale­lėms ir bakte­ri­joms sutei­kia neigiamą krūvį. PM1.0 filt­ras yra plau­na­mas ir daug­kar­ti­nio naudo­jimo. Tai sutei­kia varto­to­jams prana­šumą mėgau­tis švares­niu oru ir sutau­pyti papil­domų filtro pakei­timo prie­žiū­ros išlaidų.
     
    Patalpų oro kokybę galima stebėti naudo­jant oro grynumo lygio indi­ka­to­riaus funk­ciją, kurią rasite oro valymo skyde­lyje ir per laidinį nuoto­li­nio valdymo pultą. Skyde­lyje įmon­tuo­tas oro valymo jutik­lis nuolat matuoja oro kokybę patal­pose.

DAUGIAU INFORMACIJOS:

https://www.samsung.com/uk/busi­ness/climate/indo­orai­rqu­a­li­tyin­fo­grap­hic/

Galerija

  • Orą-valanti-kasetės-apdaila-1-kryptėms-kasetėms-PC1NWCMAN
  • The-Air-Purification-Panel
  • P039_1WAY_Air Purification Panel_dr01bw