Priedai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Tūrinis vandens šildytuvas (200l)

Aprašymas

Modelis
SWPN 200 SWP N 200
Kaina
672.72 € be PVM / 814 € su PVM

swp-n-200-vandens-sildytuvas-su-vienu-didelio-ploto-silumokaiciu-sunsystem-1-1000x1000

 • Vandens šildy­tuvo tūris – 200 litrų;
 • Vandens šildy­tuvo aukš­tis / paver­timo aukš­tis – 1340 / 1460 mm;
 • Vandens šildy­tuvo diamet­ras – 560 mm;
 • Izolia­ci­jos storis – 50 mm;
 • Maksi­ma­lus talpos darbi­nis slėgis / tempe­ra­tūra – 10 bar / 95 oC;
 • Maksi­ma­lus šilu­mo­kai­čio darbi­nis slėgis / tempe­ra­tūra – 16 bar / 110 oC;
 • Talpos bandymo slėgis – 15 bar;
 • Apati­nio šilu­mo­kai­čio plotas / tūris – 1,9 m2 / 11,7 l;
 • Apati­nio šilu­mo­kai­čio galia – 51 kW;
 • Apati­nio šilu­mo­kai­čio slėgio nuosto­liai – 150 mbar;
 • Šilu­mo­kai­čių bandymo slėgis – 25 bar;
 • Termo­met­ras – yra;
 • Tirpus magnio anodas – yra;
 • Vieta elekt­ri­niam tenui – yra;
 • Svoris – 90 kg.

           Tūri­nis vandens šildy­tu­vas SWP N 200 su vienu dide­lio ploto šilu­mo­kai­čiu.

 • Skir­tas naudoti šilu­mos siurb­lių siste­mose arba tuo atveju, kai reika­lin­gas dide­lis karšto vandens kiekis.
 • Karš­tas geria­mas vanduo yra agre­sy­vus, kai sąvei­kauja su juodu plienu. Tam, kad apsau­goti talpą nuo koro­zi­jos, ji turi būti izoliuota nuo karšto geriamo vandens. Visi Sunsys­tem vandens šildy­tu­vai iš vidaus yra padengti titano emale. Ji yra išde­gi­nama ir tampa lygi ir glotni. To pase­koje karš­tas vanduo išlieka švarus ir talpa apsau­goma nuo koro­zi­jos.
 • Vandens šildy­tuvo izolia­ci­jos kokybė yra esmi­nis fakto­rius, užtik­ri­nan­tis šilu­mos išlai­kymą ir ener­ge­tinį efek­ty­vumą. Visi Sunsys­tem pasta­tomi vandens šildy­tu­vai iki 500 litrų tūrio iš išorės apsau­goti naudo­jant pasau­li­nio lyde­rio BASF 50 mm storio PPU kieto poliu­re­tano putų izolia­ciją. Visi dides­nio tūrio vandens šildy­tu­vai aprū­pinti nuimama 100 mm storio PPU minkšto poliu­ra­tano putų izolia­cija.
 • Visi Sunsys­tem juodo plieno emaliuoti vandens šildy­tu­vai yra aprū­pinti ir antrąja apsauga nuo koro­zi­jos – tirpiu magnio anodu. Anodo apsauga veikia dviem būdais: suma­žina elekt­ros poten­cialą talpoje ir suku­ria apsau­ginę plėvelę ant meta­li­nio pavir­šiaus ir taip pasaugo talpą nuo kontakto su vande­niu
 • Žemes­nėje vandens šildy­tuvo dalyje sumon­tuo­tas inspek­ci­nis / išva­lymo flan­šas. Atski­ruose mode­liuose vieta elekt­ri­niam tenui būna įrengta emaliuoto plieno flanšo aklėje.

Galerija

 • swp-n-200-vandens-sildytuvas-su-vienu-didelio-ploto-silumokaiciu-sunsystem-1-1000x1000