Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

SAMSUNG 5.0/5.0kW oras-vanduo monobloko komplektas su R32 freonu ir valdymo automatika (be tūrinio šildytuvo)

Aprašymas

Modelis
MIM-E03CN-AE050RXYDEG/EU
Kaina
3 545 € be PVM / 4 290 € su PVM

SAMSUNG 5.0/5.0kW oras-vanduo monobloko komplektas su R32 freonu ir valdymo automatika (be tūrinio šildytuvo)

Naudo­jant „Sam­sung Mono“ kont­ro­linį rinkinį, „EHS Mono“ galima prijungti prie trečiųjų šalių įran­gos, pvz., buiti­nio karšto vandens (DHW) talpyk­los. „Mono“ valdymo komp­lektą sudaro valdik­lis, srauto jutik­lis, DHW jutik­lis ir išėjimo bei grįž­ta­mojo vandens jutik­liai.

Intui­ty­vus spal­voto ekrano jutik­li­nis valdik­lis kelio­mis kalbo­mis.

Ener­gi­jos stebė­ji­mas jutik­li­niu valdik­liu.

Foto­vol­tinė sistema parengta išma­nia­jam tink­lui.

2 zonų valdy­mas, tinka­mas grindų šildy­mui ir radia­to­riams.

Wi-Fi valdy­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Nauja­sis pasi­­re­n­ka­­mas „Wi-Fi“ komp­le­k­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 priju­n­giamų pata­l­­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant „Sam­sung Smar­tThings“ prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė pati­k­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­me­n­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­­ma­ti­š­kai nusta­tyti kamba­­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas pria­r­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
MIM-E03CN
Išorinio bloko modelis
AE050RXYDEG/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~35
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
10~46
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti, °C
-25~43
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šildymo galia, kW
5
Nominali šaldymo galia, kW
5
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW
5
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW
5
Šildymo galia, esant -15°C, kW
4.3
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW
3.4
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
1.03
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
1.14
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.00/0.68
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP
4.85
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER
4.39
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP
2.32
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP
2.13
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min
51
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
45/45
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
290x110x370
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x798x310
Vidinio bloko svoris, kg
3.5
Išorinio bloko svoris, kg
58.5
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Kompresoriaus tipas
BLDC Twin Rotary
Kompresoriaus modelis
UB4TN8200FE4SS
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Integruotas tūrinis šildytuvas
2 Nėra

Galimi priedai

Galerija

  • SAMSUNG 5.0/5.0kW oras-vanduo monobloko komplektas su R32 freonu ir valdymo automatika (be tūrinio šildytuvo)
  • Išorinis blokas, 5.0kW
  • AE050RXYDEG
  • AE050RXYDEG-2