Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

SAMSUNG bevėjis sieninis 7.0/6.8kW oras-vanduo-oras sistemos TDM PLUS vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AE071TNXDEH/EU
Kaina
834 € be PVM / 1 009 € su PVM

EHS-TDM-Plus-bevėjis-sieninis-vidinis-blokas (1)

 • EHS TDM sistema. Sistema gali tiekti vandenį ir orą, kurie yra šildomi arba vėsi­nami vienu išori­niu įren­gi­niu. Naudo­jant „ora­s–o­ras“ tipo sistemą grei­tai pasie­kiama stabili tempe­ra­tūra, o naudo­jant „ora­s–van­duo“ tipo sistemą karš­tas vanduo tiekia­mas į radia­to­rius, grin­di­nio šildymo ir sani­ta­ri­nius vandens tiekimo įren­gi­nius. Ši ekono­miška ir aplin­kai neken­kianti tech­no­lo­gija sumon­tuota vienoje išori­nėje dėžėje, todėl puikiai tinka mažai erdvės turin­čiose aplin­kose.
 • Puiki „vis­kas viename“ sistema. Naudo­jant pažan­gią EHS TDM funk­ciją, vienas išori­nis įren­gi­nys gali atlikti dvi funk­ci­jas. Išma­niuoju valdymu veikimo tipą iš „ora­s–van­duo“ keis­kite į „ora­s–o­ras“ ir atvirkš­čiai, kai to reikia. Kadangi montuo­ja­mas tik vienas išori­nis įren­gi­nys, efek­ty­viau panau­do­site turimą erdvę.
 • Grei­tas šildy­mas naudo­jant TDM tech­no­lo­giją. Su TDM tech­no­lo­gija naudo­to­jai gali grei­čiau, lanks­čiau ir dviem būdais regu­liuoti tempe­ra­tūrą. Šiuo pažan­giu spren­dimu pagrei­ti­na­mas proce­sas, nes veikia grin­di­nis šildy­mas ir tuo pačiu sklei­džia­mas karš­tas oras, todėl grei­čiau sušyla aplinka. Mėgau­ki­tės idea­liu komfortu namuose su EHS TDM
 • Plečia­mas asor­ti­men­tas. Samsung plečia savo, ,WindFree™" tech­no­lo­gijų asor­ti­mentą ir pristato visiš­kai naują bevėjį prie sienos tvir­ti­namą modelį, priklau­santį, ,EHS TDM Plus" gami­nių asor­ti­men­tui. Naujau­siame mode­lyje sumon­tuota bevėjė vėsi­nimo tech­no­lo­gija, kuri švel­niai ir toly­giai sklei­džia orą per tūks­tan­čius mikro skylu­čių, taip nesu­kur­dama šaltų oro gūsių. EHS diapa­zone „Wind-Free™“ gali būti deri­na­mas su „TDM Plus“ sistema. Ši sistema yra „vis­kas viename“: oras-vanduo (A2W) ir oras-oras (A2A) sistema, siūlanti visą namų klimato spren­dimą.
 • Komfor­tas. „Wind-Free ™“ tech­no­lo­gija padi­dina komfortą patal­pose, nes tūks­tan­čiai mikro skylių toly­giai paskirsto orą be jokio nema­lo­naus šalto vėjo pūtimo. „Wind-Free™“ režimu oras pasi­skirsto toly­giai, leis­da­mas žmonėms pato­giai gyventi, dirbti ir atsi­pa­lai­duoti nepa­ti­riant nema­lo­nių šaltų skers­vėjų.
 • Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Nauja­sis pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi" komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, ,Samsung Smar­tThings" prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Be to, galima pridėti naudojo reži­mus, pvz., darbo ar poil­sio. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.
 • Sumon­tuo­tas NASA ryšio proto­ko­las.
 • Galima įsigyti nuo 2,2kW iki 5,6kW galios su papil­domu EEV rinki­niu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AE071TNXDEH/EU
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šildymo galia, kW
6.8
Nominali šaldymo galia, kW
7
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.6
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.6
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.4
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.4
Šaltnešio tipas
R410A
Oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
16.8/15.0/13.2
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
43/40/37
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1055x299x215
Vidinio bloko svoris, kg
11.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Drenažas, Φ, mm
ID 18 HOSE
Integruotas tūrinis šildytuvas
2 Nėra

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio instrukcija

PDF

Galerija

 • EHS-TDM-Plus-bevėjis-sieninis-vidinis-blokas (1)
 • EHS-TDM-Plus-bevėjis-sieninis-vidinis-blokas (2)
 • EHS-TDM-Plus-bevėjis-sieninis-vidinis-blokas (3)
 • EHS-TDM-Plus-bevėjis-sieninis-vidinis-blokas (4)
 • EHS-TDM
 • EHS-TDM-2
 • EHS-TDM-3
 • EHS-TDM-4