Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

SAMSUNG oras-vanduo 16.0/15.0kW trifazis split komplektas su R410a freonu (be tūrinio šildytuvo)

Aprašymas

Modelis
AE160JNYDGH/EU-AE160JXEDGH/EU
Kaina
7 488 € be PVM / 9 060 € su PVM

SAMSUNG oras-vanduo 16.0/15.0kW trifazis SPLIT komplektas su R410a freonu (be tūrinio šildytuvo)

,, Split" su trečio­sios šalies DHW baku. ,, EHS Split" R410A lauko įren­gi­nys yra prijun­g­ia­mas prie sienos tvir­ti­namo vandens ruošimo įren­gi­nio, kad būtų deri­na­­mas su trečio­sios šalies buiti­nio karšto vandens (DHW) talpykla ir pate­n­kintų visus porei­kius. Naudo­jant su vandens ruošimo įren­gi­niu,,, Split" sistema leidžia paruošti buitinį karštą vandenį ir sukurti grin­dinį šildymą / vėsi­nimą bei radia­to­­rių šildymą.

Opti­mi­zuo­tas našu­­mas visais metų laikais. „EHS Split“ našiai dirba visais metų laikais. Šildymo funk­cija opti­mi­zuo­jama remia­n­tis esama darbo tempe­ra­tūra.

Itin pati­ki­­mas. „EHS Split“ yra pato­­bu­li­nimų, dėl kurių sistema veikia daug geriau. Tylus venti­lia­to­rius ir reži­­mas „Silent“ užti­k­rina ramybę naktį, todėl sistema suku­ria idea­lias gyve­nimo sąly­gas.

Wi-Fi valdy­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Nauja­sis pasi­­re­n­ka­­mas, ,Wi-Fi" komp­le­k­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 priju­n­giamų pata­l­­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant,, Samsung Smar­tThings" prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė pati­k­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­me­n­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­­ma­ti­š­kai nusta­tyti kamba­­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas pria­r­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Įren­gi­nys sude­ri­na­­mas su patalpų termos­ta­tais, saulės siurb­liais, dvikryp­čiais ir trikryp­čiais vožtu­vais ir atsa­r­gi­niais kati­lais.

Įren­gi­nys turi intui­tyvų spal­voto ekrano juti­k­linį valdiklį kelio­mis kalbo­mis.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AE160JNYDGH/EU
Išorinio bloko modelis
AE160JXEDGH/EU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C
10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C
-25~35
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti (air-to-water), °C
-25~43
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.75/16.00/16.00
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.30/15.00/15.00
Minimali šildymo galia, kW
3.75
Minimali šaldymo galia, kW
3.3
Nominali šildymo galia, kW
16
Nominali šaldymo galia, kW
15
Maksimali šildymo galia, kW
16
Maksimali šaldymo galia, kW
15
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW
13.7
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW
13.8
Šildymo galia, esant -15°C, kW
13.4
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW
11.65
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
3.76
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
4.14
Nominali šildymo darbinė srovė, A
5.7
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
6.2
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.98/6.22
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m
15
Šildymo energijos klasė SCOP (35°C)
A++
Šildymo energijos klasė SCOP (55°C)
A+
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP
4.26
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER
3.62
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP
3.26
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP
2.53
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP
2.35
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP
2.18
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), esant A35°C / W+18°C, SCOP
4.4
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, SEER
4.89
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min
118
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
33/33
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
54/52
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
510x850x315
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1420x330
Vidinio bloko svoris, kg
46.5
Išorinio bloko svoris, kg
101.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm
1 1/4" / 1 1/4"
Rekomenduojamas saugiklis, A
16.1
Kompresoriaus tipas
BLDC Twin Rotary
Kompresoriaus modelis
UG5T450FUFJX
Kompresoriaus tepalų tipas
PVE
Elektrinis šildytuvas, kW
0.015
Vandens slėgis (maksimalus), bar
3
Vandens srautas (šildant/šaldant), LPM
46/44
Kondensatoriaus dydis
2RX66S
Integruotas tūrinis šildytuvas
2 Nėra

Galimi priedai

Atsisiuntimai

IŠORINIO BLOKO MONTAVIMO INSTRUKCIJA

https://www.telepaslauga.lt/files/ehs-r410a-isorinio-bloko-montavimo-instrukcija.pdf

VIDINIO BLOKO MONTAVIMO INSTRUKCIJA

https://www.telepaslauga.lt/files/ae160jnydgh-montavimo-intrukcija.pdf

Galerija

  • SAMSUNG oras-vanduo 16.0/15.0kW trifazis SPLIT komplektas su R410a freonu (be tūrinio šildytuvo)
  • IŠORINIS BLOKAS
  • VIDINIS BLOKAS
  • AE120 140 160 JXED x H
  • AE120 140 160 JXED x H-2