Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

SAMSUNG oras-vanduo 6.0/6.5kW split komplektas su R32 freonu (be tūrinio šildytuvo)

Aprašymas

Modelis
AE090RNYDEG/EU-AE060RXEDEG/EU
Kaina
4 623 € be PVM / 5 594 € su PVM

SAMSUNG ORAS-VANDUO 6.0/6.5KW SPLIT KOMPLEKTAS SU R32 FREONU (BE TŪRINIO ŠILDYTUVO)

,, Split" su trečio­sios šalies DHW baku. ,, EHS Split" lauko įren­gi­nys yra prijung­tas prie sienos tvir­ti­namo vandens ruošimo įren­gi­nio, kad būtų deri­na­mas su trečio­sios šalies buiti­nio karšto vandens (DHW) talpykla ir paten­kintų visus porei­kius. Naudo­jant su vandens ruošimo įren­gi­niu,, ,Split" sistema leidžia paruošti buitinį karštą vandenį ir sukurti grin­dinį šildymą / vėsi­nimą bei radia­to­rių šildymą.

Opti­mi­zuo­tas našu­mas visais metų laikais. „EHS Split“ našiai dirba visais metų laikais. Šildymo funk­cija opti­mi­zuo­jama remian­tis esama darbo tempe­ra­tūra.

Itin pati­ki­mas. „EHS Split“ yra pato­bu­li­nimų, dėl kurių sistema veikia daug geriau. Tylus venti­lia­to­rius ir reži­mas „Silent“ užtik­rina ramybę naktį, todėl sistema suku­ria idea­lias gyve­nimo sąly­gas.

Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Nauja­sis pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi" komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, ,Samsung Smar­tThings" prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Įren­gi­nys sude­ri­na­mas su termosta­tais, saulės kolek­to­riais ir atsar­gi­niais kati­lais.

Įren­gi­nys turi intui­tyvų spal­voto ekrano jutik­linį valdiklį kelio­mis kalbo­mis.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AE090RNYDEG/EU
Išorinio bloko modelis
AE060RXEDEG/EU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C
10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C
-25~35
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti (air-to-water), °C
-25~43
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šildymo galia, kW
6
Nominali šaldymo galia, kW
6.5
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW
6
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW
6.5
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW
5.2
Šildymo galia, esant A7°C / W+45°C, kW
5.6
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW
5.2
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW
5.5
Šildymo galia, esant -15°C, kW
5
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW
4.35
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW
1.22
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW
1.47
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A
5.6
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A
6.7
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
20
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1,200 / 0.81
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m
15
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP
4.92
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER
4.42
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP
3.51
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+45, COP
3.71
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP
2.87
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP
2.75
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP
2.38
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP
2.21
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), esant A35°C / W+18°C, SCOP
4.58
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, SEER
4.73
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min
43
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
26/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
47/47
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis (  naktinis rėžimas  ), dB(A)
35
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
510x850x315
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Vidinio bloko svoris, kg
45
Išorinio bloko svoris, kg
46.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm
1 1/4" / 1 1/4"
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Kompresoriaus tipas
BLDC Twin Rotary
Kompresoriaus modelis
UB4TN8200FE4SS
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Apsauginis vožtuvas, bar
2.9
Elektrinis šildytuvas, kW
0.004
Vandens slėgis (maksimalus), bar
3
Vandens srautas (šildant/šaldant), LPM
17.3/18.8
Išsiplėtimo indas, L
8
Kondensatoriaus dydis
2RX28S
Ventiliatoriaus motoro tipas
YMAP095AE01A1
Integruotas tūrinis šildytuvas
2 Nėra

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio naudojimosi instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/pultelio-mwr-ww10n-naudojimo-instrukcija.pdf

Pultelio montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/pultelio-mwr-ww10n-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

  • SAMSUNG ORAS-VANDUO 6.0/6.5KW SPLIT KOMPLEKTAS SU R32 FREONU (BE TŪRINIO ŠILDYTUVO)
  • AE090RNYDEG/EU
  • AE060RXEDEG/EU
  • AE060RXEDEG/EU
  • AE060RXEDEG/EU 2