Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

SAMSUNG oras-vanduo 9.0/8.7kW split komplektas su R32 freonu (su 260 L tūriniu šildytuvu)

Aprašymas

Modelis
AE260RNWSEG/EU-AE090RXEDEG/EU
Kaina
7 424 € be PVM / 8 984 € su PVM

SAMSUNG ORAS-VANDUO 9.0/8.7KW SPLIT KOMPLEKTAS SU R32 FREONU (SU 260 L TŪRINIU ŠILDYTUVU)

Kompak­tiška konst­ruk­cija. Spren­di­mas sukur­tas pagal kompak­tišką talpyk­loje inte­gruotą vandens ruošimo įren­ginį, kuriame yra 200 l arba 260 l talpos buitinė karšto vandens talpykla. 

Sklan­dus aptar­na­vi­mas. Dėl pato­gioje vietoje esan­čio valdymo lange­lio ir intui­ty­vių aptar­na­vimo gali­my­bių, naudo­jant, ,Micro SD" kortelę arba, ,Samsung S-Chec­ker" mobi­liąją prog­ramą, trik­džių diag­nos­tiką ir palei­dimo proce­dūrą galima leng­vai atlikti iš įren­gi­nio prie­kio.

Intui­ty­vus valdy­mas. ,, Samsung" jutik­li­nis valdik­lis palaiko kelias kalbas ir turi ryškų spal­votą ekraną, kuriuo galima regu­liuoti tempe­ra­tū­ros nuosta­tas, stebėti ener­gi­jos suvar­to­jimą, nusta­tyti vasa­ros laiką ir pato­giai matyti klai­das.

Tylus veiki­mas. Siekiant paten­kinti vis griež­tes­nius garso lygio reika­la­vi­mus,, ,Samsung Clima­teHub" leidžia suma­žinti triukšmo lygį naudo­jant 4 pakopų tyliojo veikimo režimą.

Išma­nus jungia­mu­mas. Jutik­li­nis valdik­lis leidžia naudo­to­jams valdyti skir­tin­gas tempe­ra­tū­ros nuosta­tas atski­rose zonose, todėl galima efek­ty­viai naudoti aukš­tos tempe­ra­tū­ros radia­to­rius ir žemos tempe­ra­tū­ros grindų šildymą. 

Wi-Fi valdy­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Nauja­sis pasi­­re­n­ka­­mas, ,Wi-Fi" komp­le­k­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 priju­n­giamų pata­l­­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant,, Samsung Smar­tThings" prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė pati­k­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­me­n­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­­ma­ti­š­kai nusta­tyti kamba­­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas pria­r­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AE260RNWSEG/EU
Išorinio bloko modelis
AE090RXEDEG/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~35
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
10~46
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti, °C
-25~43
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šildymo galia, kW
9
Nominali šaldymo galia, kW
8.7
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW
9
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW
8.7
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW
7.7
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW
8
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW
7.9
Šildymo galia, esant -15°C, kW
7.35
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW
6.39
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW
1.87
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW
2.11
Šildymo elektros sąnaudos, esant A-7°C / W+35°C, kW
2.9
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A
8.6
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A
9.7
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
35
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
20
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.40 / 0.95
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m
15
Šildymo energijos klasė SCOP (35°C)
A++
Boilerio energijos efektyvumo klasė
A+
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
5.09
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP
4.81
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER
4.12
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP
3.41
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP
2.93
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP
2.72
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP
2.51
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP
2.33
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), SCOP
4.45
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min
66
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
26/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49/49
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis (  naktinis rėžimas  ), dB(A)
35
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x998x330
Boilerio gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
595x1800x700
Išorinio bloko svoris, kg
73
Boilerio svoris, kg
146
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm
28/28
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (karštam vandeniui DHW), Φ mm
22/22
Rekomenduojamas saugiklis, A
27.5
PdesignH (LWT 35°C)
8.5
Kompresoriaus tipas
BLDC Twin Rotary
Kompresoriaus modelis
UB8TN8265FJWSG
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Apsauginis vožtuvas, bar
2.9
Karšto vandens talpos elektrinis šildytuvas, kW
3 (230V)
Karšto vandens talpos tūris, L
260
Maksimali vandens temperatūra, °C
70
Vandens slėgis (maksimalus), bar
3
Vandens srautas (min/std/max), LPM
7.0 / - / 48.0
Išsiplėtimo indas, L
8
Integruotas tūrinis šildytuvas
1 Yra

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio naudojimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/pultelio-mwr-ww10n-naudojimo-instrukcija.pdf

Pultelio montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/pultelio-mwr-ww10n-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

  • SAMSUNG ORAS-VANDUO 9.0/8.7KW SPLIT KOMPLEKTAS SU R32 FREONU (SU 260 L TŪRINIU ŠILDYTUVU)
  • Tūrinis 260l šildytuvas
  • Tūrinis 260l šildytuvas
  • Tūrinis 260l šildytuvas
  • AE200-260-RNWS-G
  • AE200-260-RNWS-G-2
  • AE200-260-RNWS-G-3
  • Išorinis blokas
  • AE090RXEDxG
  • AE090RXEDxG 2