Vėdinimo sistemos

Vėdinimo sistemos

SAMSUNG ERV PLUS AM100FNKDEH su priešsroviniu šilumokaičiu, valdikliu ir išoriniu bloku

Aprašymas

Modelis
AM100FNKDEH/EU
Kaina
4 145 € be PVM / 5 016 € su PVM

SAMSUNG-ERV-PLUS-AM100FNKDEH

 • ERV PLUS – vėdi­nimo įren­gi­niai su inte­gruota šaldymo sekcija

 • Maksi­ma­lus oro srau­tas – 1000 m3/h

 • Įren­gi­nio komp­lek­ta­ci­joje multi­funk­ci­nis laidi­nis nuoto­li­nis valdik­lis MWR-WE13N, valdymo auto­ma­tika MXD-K100XN

 • Šilu­mo­kai­tis paga­min­tas iš celiu­lio­zi­nės medžia­gos, kuri absor­buoja drėgmę ir dėl to nelei­džia jos prarasti

 • Įren­gi­niai turi efek­ty­vius F7 klasės oro filt­rus

 • Iki –15°C lauko tempe­ra­tū­ros nerei­ka­lin­gas papil­do­mas oro šildy­mas

 • ,, Bypass” funk­cija naudo­jama, kai yra nedi­de­lis lauko ir vidaus tempe­ra­tūrų skir­tu­mas, tuomet vėdi­nimo įren­gi­nys auto­ma­tiš­kai leidžia orą tiesio­giai, o ne per šilu­mo­kaitį

 • ,, Away” funk­ci­jos režimu reku­pe­ra­to­rius dirba mažiau­siu pajė­gumu tokiais inter­va­lais: vieną valandą veikia, kitą valandą pats išsi­jun­gia. Ši funk­cija gali būti naudo­jama, kai esate toli nuo namų

 • Kai įjun­gia­mas gartrau­kis, įren­gi­nyje esan­tis pajun­gimo kontak­tas gartrau­kiui leidžia patal­pose suda­ryti virš­slėgį

 • Vėdi­nimo įren­gi­nys gali būti komp­lek­tuo­ja­mas su CO2 davik­liu, kurio dėka reku­pe­ra­to­rius auto­ma­tiš­kai regu­liuoja oro srautą pagal patal­pos užterš­tumą. Tokiu būdu taupo­mos ener­gi­jos sąnau­dos

 • Įren­gi­nio valdy­mas gali būti sude­rin­tas su SAMSUNG kondi­cio­nie­riais

 • Įren­gi­nio monta­vimo padė­tis gali būti verti­kali arba hori­zon­tali

 • Vėdi­nimo agre­ga­tai gali būti montuo­jami butuose, namuose arba nedi­de­liuose ofis­uose

Techniniai duomenys

Modelis
AM100FNKDEH/EU
Šilumokaičio tipas
Plokštelinis priešpriešinio srauto
Montavimo vieta
Palubėje
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/2/230/50
Temperatūrinis efektyvumas šildant, %
75
Temperatūrinis efektyvumas šaldant, %
70
Entalpinis efektyvumas šildant, %
75
Entalpinis efektyvumas šaldant, %
62
Statinis slėgis, Pa
100
Maksimali elektros galia, W
510
Oro srautas, m3/h
1000
Triukšmo lygis, dB(A)
36
Maitinimo šaltinio laidas, mm2
1.50~2.50
Perdavimo kabelis, mm2
0.75~1.50
Pajungimo ortakis, Ø mm
250 (4x)
Gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1763/340/1135
Svoris, kg
90

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Vartotojo vadovas

https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=UNI_LT&CttFileID=7241642&CDCttType=UM&ModelType=N&ModelName=AC100RXADNG/EU&VPath=UM/201903/20190313105740784/CAC_R32_EU_Outdoor_IM_EN_DB68-08277A-00_190226.pdf&OriginYN=N 

Galerija

 • SAMSUNG-ERV-PLUS-AM100FNKDEH
 • SAMSUNG-išorinis-blokas-AC100RXADNG
 • Multifunkcinis-laidinis-nuotolinis valdiklis-MWR-WE13N
 • Silumos-grazinimas
 • Lengva-irenginio-instaliacija
 • Bypass-funkcija