Vėdinimo sistemos

Vėdinimo sistemos

Systemair SAVE VTC 200 su priešsroviniu šilumokaičiu ir integruotu valdikliu

Aprašymas

Modelis
SAVE VTC 200
Kaina
1 602 € be PVM / 1 938.42 € su PVM

SAVE-VTC-200

 • SAVE VTC 200 reku­pe­ra­to­rius tinka­mas patal­poms, kurių bend­ras plotas iki 160 m².

 • Bazi­nio įren­gi­nio ener­ge­tinė klasė A

 • Ener­ge­tiš­kai efek­ty­vūs RadiCal venti­lia­to­riai su moder­nia EC tech­no­lo­gija

 • Atskiri nusta­ty­mai tiekiamo ir šali­namo oro srau­tams

 • Auto­ma­ti­nis atitir­pi­ni­mas (inte­gruo­tas drėg­mės jutik­lis)

 • Vėdi­nimo regu­lia­vi­mas pagal poreikį, stan­dar­tiš­kai su inte­gruotu drėg­mės jutik­liu

 •  Be pirmi­nio oro pašil­dymo sanda­riuose namuosse/ pasy­viuose namuose, prie suba­lan­suoto oro srautų įren­gi­nys gali dirbti iki 0oC.

 • Be pirmi­nio oro pašil­dymo kai oro srau­tai nesu­ba­lan­suoti, įren­gi­nys gali dirbti iki –3oC.

 • Su pradi­niu lauko oro pašil­dymu, kai įren­gi­nys dirba iki –20oC, priklau­so­mai nuo šildy­tuvo dydžio.

 • CB mode­lio šildy­tu­vas gali būti pasi­ren­ka­mas kaip papil­do­mas šilu­mos šalti­nis.

Techniniai duomenys

Modelis
SAVE VTC 200
Šilumokaičio tipas
Plokštelinis priešpriešinio srauto
Montavimo vieta
Vertikalaus pajungimo
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/230/50
Temperatūrinis santykis, %
92
Statinis slėgis, Pa
100
El. galia, paduodamo oro ventiliatoriaus, W
68
El. galia, ištraukiamo oro ventiliatoriaus, W
68
Oro srautas, m3/h
267
Garso galios lygis LWA, dB(A)
45
Pajungimo ortakis, Ø mm
125 (4x)
Gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
660/824/597
Svoris, kg
42

Atsisiuntimai

Vartotojo vadovas (anglų k.)

https://shop.systemair.com/upload/assets/208700_VTC_200_USER_MANUAL_EN-GB__A004__20190426_191842546.PDF 

Galerija

 • SAVE-VTC-200