Vėdinimo sistemos

Vėdinimo sistemos

Systemair SAVE VTC 500 su priešsroviniu šilumokaičiu ir integruotu valdikliu

Aprašymas

Modelis
SAVE VTC 500
Kaina
2 470 € be PVM / 2 988.7 € su PVM

SAVE-VTC-500

 • SAVE VTC 500 reku­pe­ra­to­rius tinka­mas patal­poms, kurių bend­ras vėdi­na­mas plotas apie 450 m2 .

 • Bazi­nio įren­gi­nio ener­ge­tinė klasė A

 • Ener­ge­tiš­kai efek­ty­vūs RadiCal venti­lia­to­riai su moder­nia EC tech­no­lo­gija

 • Atskiri nusta­ty­mai tiekiamo ir šali­namo oro srau­tams

 • Auto­ma­ti­nis perjun­gi­mas į vasa­ros režimą (be šilu­mos atga­vimo)

 • Auto­ma­ti­nis valdy­mas pagal poreikį

 • Gali­mybė valdyti įren­ginį išma­niuoju tele­fonu įsigy­jus priedą (IAM)

 • Be lauko oro šildy­tuvo nedi­de­liuose/pasy­viuose namuose, kur nesu­ba­lan­suo­tas oro srau­tas nelei­džia­mas, prie­tai­sas veikia iki –5 °C

 • Be lauko oro šildy­tuvo, kai nesu­ba­lan­suo­tas oro srau­tas leidžia­mas, įren­gi­nys veikia iki –15 °C

 • Žemiau –15 °C, visais atve­jais reika­lin­gas lauko oro šildy­tu­vas. Jį galima įsigyti kaip priedą

 • Į SAVE VTC 500 vidų gali būti papil­do­mai montuo­ja­mas elekt­ri­nis šildy­tu­vas (prie­das), tiekiamo oro šildy­mui.

Techniniai duomenys

Modelis
SAVE VTC 500
Šilumokaičio tipas
Plokštelinis priešpriešinio srauto
Montavimo vieta
Vertikalaus pajungimo
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/230/50
Temperatūrinis santykis, %
84
Statinis slėgis, Pa
100
El. galia, paduodamo oro ventiliatoriaus, W
170
El. galia, ištraukiamo oro ventiliatoriaus, W
170
Oro srautas, m3/h
602
Garso galios lygis LWA, dB(A)
43
Pajungimo ortakis, Ø mm
200 (4x)
Gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880/849/615
Svoris, kg
82

Atsisiuntimai

Vartotojo vadovas (anglu k.)

https://shop.systemair.com/upload/assets/212913_SAVE_VTC_500_USER_MANUAL_EN_SE_DE_FI_01-1_8_0.PDF 

Galerija

 • SAVE-VTC-500