Vėdinimo sistemos

Vėdinimo sistemos

Systemair SAVE VTC 700 su priešsroviniu šilumokaičiu ir integruotu valdikliu

Aprašymas

Modelis
SAVE VTC 700
Kaina
3 406 € be PVM / 4 121.26 € su PVM

SAVE-VTC-700

 • SAVE VTC 500 reku­pe­ra­to­rius tinka­mas patal­poms, kurių bend­ras vėdi­na­mas plotas apie 550 m2 .

 • Bazi­nio įren­gi­nio ener­ge­tinė klasė A

 • Ener­ge­tiš­kai efek­ty­vūs RadiCal venti­lia­to­riai su moder­nia EC tech­no­lo­gija

 • Atskiri nusta­ty­mai tiekiamo ir šali­namo oro srau­tams

 • Auto­ma­ti­nis perjun­gi­mas į vasa­ros režimą (be šilu­mos atga­vimo)

 • Auto­ma­ti­nis valdy­mas pagal poreikį

 • Gali­mybė valdyti įren­ginį išma­niuoju tele­fonu įsigy­jus priedą (IAM)

 • Be lauko oro šildy­tuvo nedi­de­liuose/pasy­viuose namuose, kur nesu­ba­lan­suo­tas oro srau­tas nelei­džia­mas, prie­tai­sas veikia iki –5 °C

 • Be lauko oro šildy­tuvo, kai nesu­ba­lan­suo­tas oro srau­tas leidžia­mas, įren­gi­nys veikia iki –15 °C

 • Žemiau –15 °C, visais atve­jais reika­lin­gas lauko oro šildy­tu­vas. Jį galima įsigyti kaip priedą

 • Į VTC 700 gali būti papil­do­mai montuo­jama elekt­ri­nio šildy­tuvo bate­rija (prie­das, galia 4,5 kW, 400 V), tiekiamo oro šildy­mui

Techniniai duomenys

Modelis
SAVE VTC 700
Šilumokaičio tipas
Plokštelinis priešpriešinio srauto
Montavimo vieta
Vertikalaus pajungimo
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/230/50
Temperatūrinis santykis, %
86
Statinis slėgis, Pa
100
El. galia, paduodamo oro ventiliatoriaus, W
170
El. galia, ištraukiamo oro ventiliatoriaus, W
170
Oro srautas, m3/h
900
Garso galios lygis LWA, dB(A)
44
Pajungimo ortakis, Ø mm
250 (4x)
Gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1170/1175/860
Svoris, kg
151

Atsisiuntimai

Vartotojo vadovas

https://shop.systemair.com/upload/assets/SAVE_VTC_700_NAUDOJIMO_INSTRUKCIJA_LT_20190415.PDF 

Galerija

 • SAVE-VTC-700