Apie mus

Telepaslauga, UAB

UAB „Tele­pa­slauga” - įgalio­ta­sis Samsung ženklo kondi­cio­na­vimo ir vėdi­nimo įran­gos atsto­vas Lietu­voje jau 22-ejus metus!

Įmonės veik­los sritys: šaldymo įren­gi­niai, šilu­mos siurb­liai, venti­lia­cija, patalpų oro kondi­cio­na­vimo ir vėdi­nimo sistemų komp­lek­ta­vi­mas, prie­žiū­ros darbai, garan­ti­nis ir poga­ran­ti­nis remon­tas bei tech­ni­nis aptar­na­vi­mas, impor­tas ir statyba.

Kad puikiai išma­ny­tume savo darbą, specia­li­zuo­ja­mės siau­res­nėje srityje. Įmonėje yra du pada­li­niai:

1. Kondi­cio­na­vimo – vėdi­nimo pada­li­nys. Jame dirba aukš­tos kvali­fi­ka­ci­jos specia­lis­tai, turin­tys ilga­metę patirtį (kai kurių meistrų patir­tis šioje srityje – daugiau nei 15 metų);

2. Auto­ri­zuo­tas garan­ti­nio serviso pada­li­nys. Dirban­tys meis­trai nuola­tos kelia savo kvali­fi­ka­ciją Samsung rengia­muose kursuose ir semi­na­ruose. Gedi­mai ir prob­le­mos spren­džiami labai grei­tai, o reikia­mos deta­lės gauna­mos per 1 – 3 dienas oro paštu. Atlie­kant remontą visada yra gali­mybė konsul­tuo­tis su gamin­tojų inži­nie­riais.

Montuo­jant įrangą naudo­ja­mos tik koky­biš­kos medžia­gos, kurios kartais impor­tuo­ja­mos iš užsie­nio tiekėjų, kad kokybė būtų neprie­kaiš­tinga.

Platus mode­lių, tipų ir galin­gumo pasi­rin­ki­mas bei šiuo­lai­ki­niai konst­ruk­ci­niai spren­di­mai leidžia SAMSUNG oro kondi­cio­nie­rius naudoti įvai­riose patal­pose: ofis­uose, parduo­tu­vėse, ligo­ni­nėse, polik­li­ni­kose, bankuose, vieš­bu­čiuose, gyve­na­muo­siuose namuose, butuose ir kitose įvai­raus pobū­džio komer­ci­nėse, žmonių masi­nio susi­bū­rimo patal­pose.

Verslo ir visuo­me­ni­nės paskir­ties pasta­tuose – dides­nėse patal­pose siūlome DVM-VRF oro kondi­cio­na­vimo siste­mas. DVM-VRF sistemą sudaro kinta­mos galios išori­nis įren­gi­nys sujung­tas su įvai­rių tipų (sieni­niais, kase­ti­niais, palu­bi­niais, kana­li­niais, konso­li­niais) vidi­niais įren­gi­niais. Tai dide­lio efek­ty­vumo ir pati­ki­mumo oro kondi­cio­na­vimo siste­mos. Jos gali būti pritai­ky­tos įvai­rios paskir­ties patal­poms: vieš­bu­čiams, ligo­ni­nėms ir pan. Ši sistema leng­vai insta­liuo­jama, valdoma ir aptar­nau­jama.

Kiek­vie­nas projek­tas ar naujas užsa­ky­mas mums yra iššū­kis rasti geriau­sią spen­dimą, kuris paten­kintų Klientą ir atskleistų geriau­sias mūsų atsto­vau­ja­mos įran­gos savy­bes. Kondi­cio­nie­riai ir vėdi­nimo įren­gi­niai – tai produk­tai, kurių ilga­am­žiš­ku­mas ir darbo naudin­gu­mas labai daug priklauso nuo monta­vimo specia­listų bei įran­gos prie­žiū­ros.

Mūsų pagrin­di­nis tiks­las – kokybė. Siekiant opti­ma­laus galu­tino varianto domi­mės naujo­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, naujie­no­mis montažo srityje. Visais būdais sten­gia­mės pasiekti geriau­sią rezul­tatą. Mums svar­biau­sia kokybė ir Klientų pasi­ti­kė­ji­mas mumis. Geriau­sia mūsų įmonės reklama – tai mūsų pada­ryti darbai.