Paslaugos

Paslaugos

ORO KONDICIONIERIŲ PARDAVIMAS. UAB „Tele­pa­slauga“ – Samsung įgalio­ta­sis atsto­vas Lietu­voje. Esame tiesio­gi­niai kondi­cio­nie­rių impor­tuo­to­jai. Būtent dėl šios prie­žas­ties įren­gi­nius galime pasiū­lyti žemiau­sio­mis kaino­mis. Turime patrauklų kondi­cio­nie­rių asor­ti­mentą.

ORO KONDICIONIERIŲ MONTAVIMAS. Montuo­jame buiti­nius bei siste­mi­nius oro kondi­cio­na­vimo įren­gi­nius. Dirbame labai atsa­kin­gai ir švariai. Skylių gręži­mui nenau­do­jame kalimo grąžtų, o pasi­tel­kiame dulkių nesu­ke­liantį deiman­tinį gręžimo įren­ginį. Dirbame tiek naujose, tiek reno­vuo­ja­mose patal­pose.

ORO KONDICIONIERIŲ GARANTINIS IR POGARANTINIS REMONTAS. Atlie­kame kondi­cio­nie­rių garan­tinį bei poga­ran­tinį remontą. Itin grei­tas deta­lių gavi­mas užtik­rina opera­tyvų gedimų šali­nimą. Aukšta mūsų specia­listų kvali­fi­ka­cija leidžia remon­tuoti ir kitų gamin­tojų produk­ciją.

ORO KONDICIONIERIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS. Oro kondi­cio­nie­rius kaip ir bet kuris kitas namų apyvo­kos daik­tas reika­lauja prie­žiū­ros. Ji būtina prižiū­rėti gami­nio ilga­am­žiš­ku­mui užtik­rinti. Priva­loma regu­lia­riai tikrinti, valyti ir esant būti­ny­bei keisti oro filt­rus, patik­rinti ir jei reikia papil­dyti sistemą šalt­ne­šiu (freonu), tikrinti visos kondi­cio­na­vimo siste­mos herme­tiš­kumą bei pačios siste­mos darbą. 

VĖDINIMO SISTEMŲ MONTAVIMAS. Tyras, švarus ir gaivus oras – neat­sie­ja­mas fakto­rius nuo mūsų kasdie­ny­bės. Patal­pos gali būti vėdi­na­mos tiek natū­ra­liai, tiek mecha­niš­kai. Natū­ra­lus vėdi­ni­mas -  elemen­ta­riau­sias būdas, atida­rant langus, orlai­des ir pan. Tačiau švaraus oro įtrau­ki­mas ir užteršto ištrau­ki­mas gali būti vykdo­mas panau­do­jant vėdi­nimo įren­gi­nius. Tai vadi­nama mecha­ni­niu vėdi­nimu. Mes vėdi­nimo siste­mas diegiame admi­nist­ra­ci­nėse ir gyve­na­mo­siose patal­pose. Ekono­miš­kiau­sia jų – reku­pe­ra­cinė vėdi­nimo sistema. Reku­pe­ra­cija – tai ener­gi­jos taupy­mas. Šali­na­mas iš patalpų oras šilu­mo­kai­čio pagalba nesi­mai­šy­da­mas pašildo tiekiamą iš lauko orą. Plokš­te­li­nio šilu­mo­kai­čio naudin­gumo koefi­cien­tas 70%, roto­ri­nio šilu­mo­kai­čio net 85%. Tokiu būdu sutau­poma apie 70–80% šilu­mos.

ŠILDYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR MONTAVIMAS ĮDIEGIANT ŠILUMOS SIURBLIUS (ORAS – ORAS, ORAS – VANDUO). Šio tipo šildymo siste­mas įren­giame tiek gyve­na­muo­siuose, tiek ūkinės paskir­ties pasta­tuose. Tai labai ekono­miš­kas būdas pastato apšil­dy­mui. Jus būsite labai paten­kinti ir rezul­tatu, ir sunau­do­ja­mo­mis itin mažo­mis elekt­ros ener­gi­jos sąnau­do­mis.

BASEINŲ ŠILDYMAS ŠILUMOS SIURBLIAIS (ORAS – VANDUO). Tai ekono­miš­kiau­sias spren­di­mas Jūsų baseino apšil­dy­mui. Šilu­mos siurb­lys yra leng­vai sumon­tuo­ja­mas, todėl nepa­tir­site jokių nepa­to­gumų netgi tada, kai Jūsų gerbū­vis pilnai sutvar­ky­tas. Šios siste­mos įren­gi­mas nerei­ka­lauja grio­vių kasimo, beto­na­vimo ar pana­šaus pobū­džio darbų.

NEDIDELIŲ ŠALDYMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS. Šaldymo agre­gatų, skirtų teigiamų tempe­ra­tūrų šaldymo kame­roms, monta­vi­mas. Įren­giame šaldymo įren­gi­nius patal­pose, kuriose sandė­liuo­jami maisto ar kiti produk­tai, kuriems reika­linga tam tikra tempe­ra­tūra ( +2 … +15°C). Taip pat montuo­jame tiks­lios kont­ro­lės šaldymo įren­gi­nius serve­ri­nėms bei tech­no­lo­gi­nės paskir­ties patal­poms.