Atlikti darbai

Įgyvendinti projektai

Acme Europe

„Sam­sung“ vėsi­nimo įren­gi­niai – aukš­čiau­sios koky­bės stan­da­r­tas

Atnau­jin­tame „Acme Europe“ biure užsa­ko­vas taip pat pasi­rinko bend­ro­vės „Tele­pa­slauga“ pasiū­lytą „Sam­sung Wind-Free™“ ketur­kryp­čių kase­čių sistemą.

„Sam­sung Wind-Free™“ kasetė – inova­cija rinkoje. Dėl opti­mi­zuoto mente­lės dizaino sistema orą paskirsto koky­biš­kiau, o patal­pas atvė­sina grei­čiau. Įren­gi­nio prie­ki­niame pavir­šiuje – perfo­ruo­tose mente­lėse įrengta 15700 mikro­sky­lu­čių. Nusta­čius „Wind-Free“ režimą per mikro­sky­lu­tes oras toly­giai, lėtu oro srautu išlei­džia­mas į patalpą, nesu­ku­riant tiesio­gi­nių šalto oro gūsių. Įdiegta auto­ma­tinė išma­nioji komforto sistema patal­poje padeda nusi­sta­tyti ir išlai­kyti komfor­tišką tempe­ra­tūrą. Pano­rus, specia­lis­tai gali nesun­kiai sumon­tuoti jude­sio jutik­lius, kurie, nusta­ty­dami tempe­ra­tūrą ir judė­jimą kamba­ryje, padėtų išma­niai valdyti sistemą.

‎‎Už­sa­ko­vas rinkosi inves­tuoti į sistemą, kuri biure leistų įmonės darbuo­to­jams jaus­tis puikiai. Biure dirban­tys žmonės buvo pavargę nuo senųjų ketur­kryp­čių kase­čių, kurios šaltą orą pūsdavo tiesiai į juos. Pasi­rink­tas „Sam­sung Wind-Free™“ spren­di­mas ne tik page­rino biuro mikrok­li­matą, bet ir gero­kai suma­žino išlai­das patalpų vėsi­ni­mui.