Atlikti darbai

Įgyvendinti projektai

Circle K degalinės

„Sam­sung“ vėsi­nimo įren­gi­niai – aukš­čiau­sios koky­bės stan­dar­tas

‎‎Ele­gan­tiš­kas, sykiu moder­nus dizai­nas, nesu­dė­tin­gas monta­vi­mas ir suku­ria­mas komfor­tiš­kas mikrok­li­ma­tas patalpų viduje – tokias prie­žas­tis mini užsa­ko­vai, pasi­rinkę „Sam­sung 360“ kase­tes. Jos vėsų orą vieno­dai paskirsto viso­mis kryp­ti­mis, todėl užsa­ko­vams nebe­teks rūpin­tis vienoje patal­pos dalyje kais­tan­čiais, o kitoje šąlan­čiais darbuo­to­jais ar klien­tais.

UAB „Tele­pa­slauga“ „Sam­sung 360“ kase­tes sumon­tavo visose atnau­jin­tose dega­li­nių tinklo „Circle K“ dega­li­nėse. Šis vieno pati­ki­miau­sių ŠVOK sistemų gamin­tojo „Sam­sung“ spren­di­mas pasi­rink­tas dėl unika­laus apva­laus įren­gi­nio dizaino bei itin koky­biško mikrok­li­mato užtik­ri­nimo tiek dega­li­nės klien­tams, kurie čia atranda puikios koky­bės maistą ir gėri­mus, tiek išti­sas valan­das patal­pose leidžian­tiems dega­li­nės darbuo­to­jams. Apva­lių formų kasetė nesun­kiai pride­rinta prie moder­naus dega­li­nių dizaino.

‎‎„Sam­sung 360“ kase­tės priva­lu­mai – neprie­kaiš­tin­gas vėsi­ni­mas be tiesio­gi­nių šalto oro gūsių. Sistema užtik­rina, jog jokio šalto skers­vėjo nepa­ju­site 0–1,5 m aukš­tyje. Lygi­nant su įprasta ketur­krypte kasete, patalpa atvė­si­nama toly­giai, mat oras išlei­džia­mas 360 laips­nių kampu, palei lubas. Dėl pažan­gaus pagal­bi­nio venti­lia­to­rius suku­riama žemo slėgio zona aplink išlei­dimo angą, vėsus oras nukrei­pia­mas lygia­gre­čiai luboms ir paskirs­to­mas dides­niame plote. Apva­lus dizai­nas, juoda arba balta kase­tės spalva įtiks net įnorin­giau­siame inte­rjere.