Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung konsolinio tipo 5.0/5.6kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC052RNJDKG/EU-AC052RXADKG/EU
Kaina
1 796 € be PVM / 2 173 € su PVM

Samsung-konsolinio-tipo-5.0/5.6-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-koliažas

 • Plonas korpu­sas. Pats ploniau­sias konso­li­nio tipo kondi­cio­nie­rius rinkoje: jis yra tik 199mm storio. Dėl savo stilingo ir kompa­­k­tiško dizaino nekrenta į akis bei leng­vai inte­­­gruo­ja­­­mas įvai­raus dizaino pata­l­­­pose.
 • Švarus korpu­sas. Unika­lus korpu­sas nelei­džia kaup­tis dulkėms, todėl Jūsų pata­l­­­pos ir pats įren­gi­nys liks švaresni.
 • Juodas skai­t­me­ni­nis ekra­nas. Juti­mui jaut­­­rus ekra­nas padi­dina valdymo pato­­­­­gumą.
 • Dviejų kryp­čių oro išpū­timo angos. Yra dvi atski­­­ros oro išpū­timo angos vėsi­ni­mui ir šildy­mui. Šiltas oras pučia­­­mas iš apati­nėje dalyje esan­čios angos, kad šiluma toly­giai pasklistų pata­l­­­poje. Jaus­ki­tės komfo­r­ti­š­kai tiek šilda­n­tis, tiek vėsi­na­n­tis kiek­vie­name savo kamba­­­rio kampe.
 • Auto­­­ma­ti­nis persi­­­ju­n­gi­­­mas. Dingus elek­t­­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Anti­ba­k­te­ri­nis venti­lia­to­rius. Paga­mi­n­tas su anti­ba­k­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­­­lio daugi­ni­mąsi ir apsaugo nuo negero kvapo.
 • Gali būti komp­le­k­tuo­ja­­­mas su belai­džiu pulte­liu.
 • „Smart inve­r­ter“ tech­­­no­lo­gija. Dide­­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­­ros palai­kymą su mini­ma­­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Oro joni­za­to­rius. Dėl kompiu­te­rių ir kitų elekt­ros prie­taisų patal­pose atsi­randa neigia­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elekt­rosta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuovar­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­lių ir bakte­rijų kiekis patal­pose.
 • Wi-Fi valdy­mas. Valdy­­­kite savo įren­ginį tele­fonu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC052RNJDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC052RXADKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A+
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.9/5.0/5.5
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.5/5.6/6.5
Nominali šaldymo galia, kW
5
Nominali šildymo galia, kW
5.6
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.79
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
5.9
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.01
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.10
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.25/1.79/2.20
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.25/1.86/2.50
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.6/8.0/10.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.3/8.3/14.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.4/8.4/7.4
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
40.0
Kompresoriaus modelis
UB9TK3150FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.51
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
500
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
43/39/35
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48/48
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720x620x199
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Vidinio bloko svoris, kg
16.0
Išorinio bloko svoris, kg
43.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
20.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.20/0.81
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
30g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.25mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2x2.0mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661.0
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338.2
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
1.90
Minimali šildymo galia, kW
1.50
Maksimali šaldymo galia, kW
5.50
Maksimali šildymo galia, kW
6.50

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/konsoliniu-kondicionieriu-montavimo-instrukcija-2020-m..pdf

Galerija

 • Samsung-konsolinio-tipo-5.0/5.6-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-koliažas
 • Konsolinis-oro-kondicionierius-2.6-3.5-kW
 • AC026-035-052-RNJDKG-konsolė
 • AC026-035-052-RNJDKG-konsolė-2
 • AC026-035-052-RNJDKG-konsolė-3
 • AC052RXADKGEU-išorinis
 • AC052RXADKG-išorinis
 • AC052RXADKG-išorinis-2