Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung konsolinio tipo 5.0/5.6kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC052RNJDKG/EU-AC052RXADKG/EU
Kaina
1 924 € be PVM / 2 329 € su PVM

Samsung-konsolinio-tipo-5.0/5.6-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-koliažas

Plono ir išma­naus dizaino įren­gi­nys. Tai ploniau­sias oro kondi­cio­nie­rius rinkoje (vos 199 mm storio). Išma­nu­sis skyde­lis „Clean Panel“ yra inova­ty­vus ir unika­lus, jis nelei­džia ant oro kondi­cio­nie­riaus ir kamba­ryje kaup­tis dulkėms. Oro kondi­cio­nie­­rių galima valdyti per intui­ty­vųjį juti­k­linį pulte­lio ekraną, leidžiantį naudo­to­jams išnau­doti visas šio gami­nio gali­my­bes.

Dvikry­p­čiai kana­lai. Du atski­­rus kana­lus (vėsi­ni­mui ir šildy­mui) turi­n­tis oro kondi­cio­nie­rius užti­k­rina, kad kiek­vie­­noje pata­l­­pos vietoje būtų palai­­koma pagei­dau­jama tempe­ra­tūra. Šiltas oras išpu­čia­­mas per apatinį kanalą, kad šiluma po patalpą pasi­­­skir­s­tytų toly­giai. Dėl šių inova­ty­vių dvikry­p­čių kanalų galė­site susi­­­kurti pato­­gesnę ir malo­­nesnę darbo aplinką.

Tylus darbas. Kondi­cio­nie­rius ne tik gali­n­gas ir našus, bet ir labai tylus. Yra keturi darbo reži­mai: maksi­ma­laus gali­n­­gumo („high“), vidu­ti­nio gali­n­­gumo („medium“), mažo gali­n­­gumo („low“) ir tylu­sis („silent“).

Įren­gi­nys turi plau­na­mus filt­rus.

„Smart inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija. Dide­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­ros palai­kymą su mini­ma­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

Oro joni­za­to­rius (inte­gruo­tas įren­gi­nyje). Dėl kompiu­te­­­rių ir kitų elek­t­­­ros prie­taisų pata­l­­­pose atsi­­­randa neigia­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­lių ir bakte­­­rijų kiekis pata­l­­­pose.

Valdy­­­­kite per Wi-Fi bet kada ir iš bet kur (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC052RNJDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC052RXADKG/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
1 Yra
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.9/5.0/5.5
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.5/5.6/6.5
Nominali šaldymo galia, kW
5
Nominali šildymo galia, kW
5.6
Minimali šaldymo galia, kW
1.9
Minimali šildymo galia, kW
1.5
Maksimali šaldymo galia, kW
5.5
Maksimali šildymo galia, kW
6.5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.25/1.79/2.20
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.25/1.86/2.50
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.6/8.0/10.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.3/8.3/14.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
20
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.20/0.81
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
30g (>5m)
Šaldymo energijos klasė
A+
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.79
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.01
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
5.9
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.1
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.4/8.4/7.4
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
40
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
43/39/35
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48/48
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720x620x199
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Vidinio bloko svoris, kg
16
Išorinio bloko svoris, kg
43
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2x2.0mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.25mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338.2
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB9TK3150FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.51
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
500

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/konsoliniu-kondicionieriu-montavimo-instrukcija-2020-m..pdf

Galerija

 • Samsung-konsolinio-tipo-5.0/5.6-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-koliažas
 • AJ052RBJDEG_02_2Way_Air_Outlets_PC
 • Konsolinis-oro-kondicionierius-2.6-3.5-kW
 • AC026-035-052-RNJDKG-konsolė
 • AC026-035-052-RNJDKG-konsolė-2
 • AC026-035-052-RNJDKG-konsolė-3
 • AC052RXADKGEU-išorinis
 • AC052RXADKG-išorinis
 • AC052RXADKG-išorinis-2
 • Konsolinis-kondicionierius
 • Konsolinis-kondicionierius-2
 • Konsolinis-kondicionierius
 • Konsolinis-kondicionierius
 • Konsolinis-kondicionierius