Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM žemo slėgio kanalinio tipo kondicionieriaus 14.0/16.0kW vidinis blokas (su kondensato siurbliuku)

Aprašymas

Modelis
AM140KNLDEH/EU
Kaina
2 073 € be PVM / 2 508 € su PVM

Žemo-slėgio-kanalinis-kondicionierius

VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­šio srauto kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

Įren­gi­nys su konden­sato siurb­liuku.

Wi-Fi valdy­­­­­­­mas (veikia tik su papi­l­domu priedu). Naudo­dami prog­ramą išma­nia­jame tele­fone, nuoto­li­niu būdu galite įjungti arba išjungti įren­ginį, pasi­rinkti veikimo režimą ar tempe­ra­tūrą, supla­nuoti, kada įren­gi­nys turi pasi­leisti ir pan.

Itin plonas ir lanks­čiai insta­liuo­ja­mas. Tik 199 mm storio kondi­cio­nie­riaus dizai­nas leidžia leng­ves­nes monta­vimo, tech­ni­nės prie­žiū­ros bei remonto gali­my­bes. Įren­gi­nio dalys yra leng­vai priei­na­mos atida­rius apatinį skydelį.

Oro įsiur­bi­mas. Jis gali būti įreng­tas arba įren­gi­nio apačioje, arba gale, kas sutei­kia didesnį monta­vimo lanks­tumą.

Tik 199 mm storio. Šis plonas kondi­cio­nie­riaus dizai­nas leidžia leng­ves­nes monta­vimo, tech­ni­nės prie­žiū­ros ir remonto gali­my­bes.

Filtrų užterš­tumo indi­ka­to­rius primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą. Anti­vi­ru­si­nis filt­ras skir­tas dulkių dale­lėms ištraukti ir pelė­sio bei kenks­mingų bakte­rijų pliti­mui iki mini­mumo suma­žinti. Kondi­cio­nie­riaus indi­ka­to­rius po 1000 valandų veikimo auto­ma­tiš­kai praneša, kada laikas valyti filt­rus. Kana­li­nės konst­ruk­ci­jos sistema valoma itin papras­tai, todėl tech­ninė prie­žiūra užtrunka trum­piau. 

Inver­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM140KNLDEH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
14
Nominali šildymo galia, kW
16
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.22
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.22
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
1.43
Nominali šildymo darbinė srovė, A
1.43
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
36.00/34.00/32.00 CMM
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
39/38/36
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.00/3.00/6.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.00/29.42/58.84
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1300x295x690
Vidinio bloko svoris, kg
42
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 - 2.5 mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 - 1.50 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-zemo-ir-vidutinio-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija-(1).pdf

Galerija

  • Žemo-slėgio-kanalinis-kondicionierius
  • AM090-112-128-140xNLDEH-EU
  • AM090-112-128-140xNLDEH-EU-2

Video