Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

SAMSUNG 12.0/12.0kW oras-vanduo monobloko komplektas su R32 freonu ir 200 L tūriniu šildytuvu

Aprašymas

Modelis
AE200RNWMEG/EU-AE120RXYDEG/EU
Kaina
8 679 € be PVM / 10 501 € su PVM

SAMSUNG 12.012.0kW oras-vanduo monobloko komplektas su R32 freonu ir tūriniu šildytuvu

12.0kW mono­bloko komp­lek­tas su tūri­niu 200l šildy­tuvu (vien­fa­zis).

Naudo­jant „Sam­sung Mono“ kont­ro­linį rinkinį, „EHS Mono“ galima prijungti prie trečiųjų šalių įran­gos, pvz., buiti­nio karšto vandens (DHW) talpyk­los.

„Mono“ valdymo komp­lektą sudaro valdik­lis, srauto jutik­lis, DHW jutik­lis ir išėjimo bei grįž­ta­mojo vandens jutik­liai.

Tai inte­gruo­tas šildymo ir buiti­nio karšto vandens tiekimo spren­di­mas.

Per intui­ty­vųjį spal­voto ekrano jutik­linį valdiklį galima stebėti ener­gi­jos suvar­to­jimą.

Prie­kyje sumon­tuo­tas tech­ni­nės prie­žiū­ros lange­lis paleng­vina tech­ninę prie­žiūrą.

2 zonų valdy­mas, tinka­mas grindų šildy­mui ir radia­to­riams.

Sieki­nat užtik­rinti nuola­tinį šildymą, pridė­tas atsar­gi­nis šildy­tu­vas.

Įrangą galima valdyti tele­fonu (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AE200RNWMEG/EU
Išorinio bloko modelis
AE120RXYDEG/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~35
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
10~46
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti, °C
-25~43
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šildymo galia, kW
12
Nominali šaldymo galia, kW
12
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW
12
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW
12
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW
10.8
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW
11.3
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW
12
Šildymo galia, esant -15°C, kW
10.6
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW
9.35
Šildymo elektros sąnaudos, esant A-7°C / W+35°C, kW
4.71
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A
12.2
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A
13.2
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.49/2.20
Šildymo energijos klasė SCOP (35°C)
A++
Šildymo energijos klasė SCOP (55°C)
A++
Boilerio energijos efektyvumo klasė
A
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.33
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
5.22
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP
4.53
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP
3.49
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP
3.03
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP
2.71
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP
2.22
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP
2.04
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), SCOP
4.69
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (55°C), SCOP
3.51
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min
99
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
30/30
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
50/50
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1,420x330
Boilerio gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
595x1800x700
Išorinio bloko svoris, kg
110
Boilerio svoris, kg
136
Šildymo sistemos prijungimo vamzdžių skersmuo, Φ mm
28
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm
28/28
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (karštam vandeniui DHW), Φ mm
22/22
Rekomenduojamas saugiklis, A
35
PdesignH (LWT 35°C)
13
PdesignH (LWT 55°C)
12.0
Kompresoriaus tipas
BLDC Twin Rotary
Kompresoriaus modelis
UB5TN5450FJXSG
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.700
Išorinio bloko dugno šildytuvas, kW
2 (230V)
Karšto vandens talpos elektrinis šildytuvas, kW
3 (230V)
Karšto vandens talpos tūris, L
200
Maksimali vandens temperatūra, °C
70
Vandens slėgis (maksimalus), bar
3
Vandens srautas (min/std/max), LPM
12.0 / - / 58.0
Išsiplėtimo indas, L
8
Integruotas tūrinis šildytuvas
1 Yra

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio montavimo intrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/pultelio-mwr-ww10n-naudojimo-instrukcija.pdf

Galerija

  • SAMSUNG 12.012.0kW oras-vanduo monobloko komplektas su R32 freonu ir tūriniu šildytuvu
  • 12.0/12.0kW oras-vanduo monobloko tūrinis šildytuvas
  • 12.0/12.0kW oras-vanduo monobloko tūrinis šildytuvas-2
  • 12.0/12.0kW oras-vanduo monobloko tūrinis šildytuvas-3
  • AE200RNWMEGEU
  • AE200RNWMEGEU-2
  • 12.0/12.0kW oras-vanduo monobloko išorinis blokas
  • AE120-160RXYDxG
  • AE120-160RXYDxG-2