Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung bevėjės 4-kryptės 10.0/11.2kW kasetės komplektas (vienfazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC100RN4DKG/EU-AC100RXADKG/EU
Kaina
3 201 € be PVM / 3 873 € su PVM

Bevėjės-4-kryptės-10.0kW-kasetės-koliažas-vienfazis-įrenginys

Bevė­jis reži­­mas. Bevėjė 4-kryptė kasetė stumia orą per 15700 skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, suku­r­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebe­­jau­site šaltų ir nema­lo­nių oro srovių.

Plate­s­nis vėsi­nimo diapa­­zo­nas. Dide­s­nės opti­mi­zuo­tos mentės užti­k­rina platų vėsi­nimo diapa­­zoną ir page­rina oro cirku­lia­ciją pata­l­­poje. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­pos kampus.

Išma­nus komfo­r­tas. Greito auši­nimo (,, Fast Cooling") režimu norima tempe­ra­tūra ypač grei­tai pasie­­kiama. Įren­gi­nys nustato kamba­­rio drėg­mės lygį ir palaiko reikiamą tempe­ra­tūrą.

Jude­sio apti­kimo juti­k­lis (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Juti­k­lis nustato žmonių buvimo vietą pata­l­­poje ir auto­­ma­ti­š­kai valdo oro srauto kryptį.

Wi-Fi valdy­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Savi­dia­g­­no­s­tika. 4-kryp­tės kase­tės savi­dia­g­­no­s­ti­­kos funk­cija iškart įspėja apie sutri­ki­mus. Klai­dos kodas ir LED lemputė leidžia inži­nie­riams leng­vai nusta­tyti bet kokio gedimo prie­žastį, padėti sutru­m­pinti diag­­no­za­vi­mui reika­lingą laiką.

Preve­n­cija nuo konde­n­sato nute­kė­jimo. Konde­n­sato siur­b­lyje inte­­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konde­n­sa­tui nute­kėti atgal į konde­n­sato suri­n­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konde­n­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konde­n­sato užsi­­s­to­­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.

Preve­n­cija nuo lubų užter­š­tumo. Naujos kons­t­ru­k­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.

Auto­­ma­ti­nis persi­­ju­n­gi­­mas. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

 

Nuo 2021-ųjų metų Samsung gali pasiū­lyti naujas 4-kryp­čių kase­čių apdai­las:

– Nauja oro valymo kase­tės apdaila su PM1.0 filtru. Oro valymo kase­tės apdaila yra speciali – joje yra klos­tuoti oro filt­rai, kurie filt­ruoja terša­lus iš oro srauto. Apdaila gali filt­ruoti dulkių dale­les iki 0,3 μm / mikronų, steri­li­zuoti tam tikrų rūšių bakte­ri­jas naudo­jant elek­t­­­ro­s­ta­­­tinį įkro­viklį ir taip užti­k­rinti švaresnį orą. Pane­­­lėje yra trys skir­­­tingi filt­rai, skirti gerinti oro koky­bei: pirmi­nis filt­ras sulaiko dide­les dulkių dale­les; dezo­do­ra­vimo filt­ras suma­žina tam tikrus nema­lo­nius kvapus; PM1.0 filt­ras turi elek­t­­­ro­s­ta­­­tinį įkro­viklį itin smul­kių dulkių suri­n­ki­mui. PM1.0 filt­ras gene­­­ruoja neigia­mus jonus, kurie dulkių dale­­­lėms ir bakte­ri­joms sutei­­­kia neigiamą krūvį. PM1.0 filt­ras yra plau­na­­­mas ir daug­­ka­r­ti­nio naudo­jimo. Tai sutei­­­kia varto­to­jams prana­šumą mėgau­tis švare­s­niu oru ir sutau­pyti papi­l­domų filtro pakei­timo prie­žiū­­­ros išlaidų. Patalpų oro kokybę galima stebėti naudo­jant oro grynumo lygio indi­ka­to­riaus funk­ciją, kurią rasite oro valymo skyde­lyje ir per laidinį nuoto­­­li­nio valdymo pultą. Skyde­lyje įmon­tuo­tas oro valymo juti­k­lis nuolat matuoja oro kokybę pata­l­­­pose.

– Nusi­lei­džianti panelė. Vieno mygtuko paspau­dimu, panelė nusi­­­lei­džia žemyn iki 4.5 metrų, dėl šios prie­ža­s­ties sutau­­­poma daug laiko atlie­kant tech­ninį apta­r­na­vimą. Tai pale­n­g­vina filtrų valymo procesą, nes nebe­­­rei­ka­li­n­gos kopė­čios!

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC100RN4DKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC100RXADKG/EU
Panelė
PC4NUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.0/10.0/12.0
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
2.20/11.20/15.50
Nominali šaldymo galia, kW
10
Nominali šildymo galia, kW
11.2
Minimali šaldymo galia, kW
3
Minimali šildymo galia, kW
2.2
Maksimali šaldymo galia, kW
12
Maksimali šildymo galia, kW
15.5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.60/3.42/4.70
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.46/3.10/5.40
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
3.42
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
3.1
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.0/15.2/20.4
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.5/13.6/23.0
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
15.2
Nominali šildymo darbinė srovė, A
13.6
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.70/1.82
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.92
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.61
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.3
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
31.0/25.0/19.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
72
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
44/39/33
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
52/54
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
840x288x840
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x998x330
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
950x48x950
Vidinio bloko svoris, kg
18
Išorinio bloko svoris, kg
75
Panelės svoris, kg
6.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
620
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
328
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB8TN8300FJU
Kompresoriaus galia, kW
2.91
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.200

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

PDF

Pultelis

PDF

Galerija

 • Bevėjės-4-kryptės-10.0kW-kasetės-koliažas-vienfazis-įrenginys
 • office_4way_close
 • 4Way Detachable Blades POD image
 • 4Way Fresh Air intake POD
 • 4Way above table kitchen office
 • 4Way against ceiling closed windfree mode
 • Wind-free-4way-cassette-(fast-cooling)
 • Wind free 4way cassette (step 1 and 2)_edit
 • 4Way Interior CMYK
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas-10.0-11.2-kW-vienfazis
 • 4-kryptė-kasetė-kavinėje
 • cafe_4way_close
 • lifestyle_cafe_cam1_open
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys-2
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys
 • 4-kryptės-kasetės-ir-mini-4-kryptės-kasetės-palyginimas
 • 4-kryptės-kasetės-judesio-aptikimo-jutiklis
 • Orą-valanti-4-kryptės-kasetės-apdaila
 • Problemų-diagnozė
 • Žemyn-nusileidžianti-4-kryptės-kasetės-apdaila
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinis-blokas-10.0-11.2-kW-vienfazis
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys-2
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys-3
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-vienfazis-įrenginys-4
 • 4-kryptė-bevėjė-kasetė
 • 4-kryptė-bevėjė-kasetė-2
 • Papildomo-šaltnešio-lentelė
 • NLP20256001_SEACE_IAQ_com_1440x800
 • 4Way both modes windfree and normal

Video