Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjės 4-kryptės 12.0/13.2kW kasetės komplektas (trifazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC120RN4DKG/EU-AC120RXADNG/EU
Kaina
3 386 € be PVM / 4 097 € su PVM

Bevėjės-4-kryptės-12.0kW-kasetės-koliažas-trifazis-įrenginys

Išlai­ky­­­kite vėsą be tiesio­gi­nio vėjo. Funk­cija „Wind-Free Cooling“ veik­s­mi­n­gai palaiko malo­­­nios vėsos lygį neke­l­dama nema­lo­naus šalto vėjo pojū­čio. Vėsa švel­niai paski­r­s­toma per 15 672 oro mikro­a­n­gas, tad nebus nei per karšta, nei per šalta.

Plate­s­nis vėsi­nimo diapa­­­zo­nas (didelė mentė). Dide­­­lės opti­ma­­­lios mentės užti­k­rina dar platesnį vėsi­nimo diapa­­­zoną. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­­pos kampus.

Preve­n­cija nuo konde­n­sato nute­kė­jimo. Konde­n­sato siur­b­lyje inte­­­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konde­n­sa­tui nute­kėti atgal į konde­n­sato suri­n­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konde­n­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konde­n­sato užsi­­­s­to­­­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.

Preve­n­cija nuo lubų užte­r­š­tumo. Naujos kons­t­ru­k­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­­­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.

Auto­­­ma­ti­nis persi­­­ju­n­gi­­­mas. Dingus elek­t­­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­­­dy­­­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Oro joni­za­vi­­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­­rių ir kitų elek­t­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­pose atsi­­­­randa neigia­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­lių ir bakte­­­­rijų kiekis pata­l­­­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC120RN4DKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC120RXADNG/EU
Panelė
PC4NUFMAN
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A+
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/12.0/13.5
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/13.2/15.5
Nominali šaldymo galia, kW
12
Nominali šildymo galia, kW
13.2
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.69
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.26
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.90/4.45/5.50
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.75/4.05/6.40
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.1/6.8/10.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.1/6.3/12.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
32.0/26.0/20.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
72
Kompresoriaus modelis
UB5TN5450FJX
Kompresoriaus galia, kW
4.25
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.700
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
45/40/35
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
54/56
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
840x288x840
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x998x330
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
950x48x950
Vidinio bloko svoris, kg
18
Išorinio bloko svoris, kg
80
Panelės svoris, kg
6.3
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.70/1.82
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
620
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
328
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
3.5
Minimali šildymo galia, kW
3.5
Maksimali šaldymo galia, kW
13.5
Maksimali šildymo galia, kW
15.5

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/4-kryptes-bevejes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Bevėjės-4-kryptės-12.0kW-kasetės-koliažas-trifazis-įrenginys
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas-12.00-13.20-kW-trifazis
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys-12.00-13.20-kW-trifazis-įrenginys
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys-12.00-13.20-kW-trifazis-įrenginys-2
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinis-blokas-12.00-13.20-kW-trifazis
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-12.00-13.20-kW-trifazis-įrenginys
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-12.00-13.20-kW-trifazis-įrenginys-2
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-12.00-13.20-kW-trifazis-įrenginys-3
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-12.00-13.20-kW-trifazis-įrenginys-4
 • cafe_4way_close
 • lifestyle_cafe_cam1_open
 • office_4way_close
 • 4-kryptė-bevėjė-kasetė
 • 4-kryptė-bevėjė-kasetė-2

Video